Esikatsele PDF
Siirry latauskeskukseen Tulosta
F Henkilöstöä ja johtoa koskevat liitetiedot
                   
F1 Henkilömäärä
                   
            Konserni Emoyhtiö
(Kpl)           31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014
Henkilöstömäärä                  
- Vakinainen kokoaikainen   358 349 344 336
- Vakinainen osa-aikainen   10 22 10 22
- Määräaikainen   28 23 27 18
Yhteensä   396 394 381 376
Henkilöstömäärä henkilötyövuosina   378 378 366 361
                   
                   
F2 Konsernin johtoon kuuluvat avainhenkilöt
                   
Konsernissa on määritelty johtoon kuuluviksi avainhenkilöiksi emoyhtiön hallituksen jäsenet, hallintoneuvoston jäsenet, toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, varatoimitusjohtaja Topi Vesteri sekä johtoryhmä, johon kuuluvat toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan lisäksi Jussi Haarasilta, Ulla Hagman, Risto Huopaniemi, Katja Keitaanniemi, Tarja Svarström ja Merja Välimäki 1.10.2015 alkaen. Lisäksi johtoryhmään ovat vuoden 2015 aikana kuuluneet Hannu Puhakka ja Kari Villikka 30.9.2015 asti.
 
Avainhenkilöillä ei ole raportoivia liiketapahtumia konserniin kuuluvien yhtiöiden kanssa.
                   
                   
F3 Avainhenkilöiden työsuhde-etuudet
                   
Alla olevassa taulukossa esitetään johtoon kuuluvien avainhenkilöiden saamat työsuhde-etuudet. Työsuhde-etuuksista esitetyt tiedot ovat suoriteperusteisia. Työsuhde-etuuksiin sisältyy toimitusjohtajalle ja muille johtoryhmän jäsenille vuodelta 2015 maksettu tulospalkkio. Työsuhteen päättymisen jälkeisinä etuuksina käsitellään vapaaehtoiset eläkejärjestelyt, jotka sisältävät sekä maksu- että etuusperusteisia eläkejärjestelyitä.
              Konserni
(1 000 e)             31.12.2015   31.12.2014
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet       1 615   1 811
Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet       149   185
Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten palkkiot       205   219
Yhteensä             1 969   2 215
Toimitusjohtaja kuuluu maksuperusteisen eläkejärjestelyn piiriin, jossa eläkeikä on 63 vuotta. Ryhmälisäeläkejärjestelmä muutettiin 1.1.2013 alkaen etuusperusteisesta maksuperusteiseksi. Toimitusjohtajan tavoite-eläke on 66 % 63 vuoden eläkeiästä alkaen ja lisäeläkemaksuprosentti kiinteä 11,47 % bonuksilla ja muilla tulossidonnaisilla palkanerillä vähennetystä TyEL-ansiosta.
 
Varatoimitusjohtaja kuuluu vanhaan etuusperusteiseen eläkejärjestelyyn, jonka puitteissa on mahdollisuus jäädä eläkkeelle 60-vuotiaana, jolloin tavoite-eläke on 60 % laskettuna viimeisen viiden vuoden keskiansioista. Eläkeiän alentaminen lakisääteisestä eläkeiästä on järjestetty etuusperusteisella lisäeläkkeellä.
 
Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta, minkä lisäksi maksetaan 18 kk:n palkkaa vastaava irtisanomiskorvaus, jos irtisanominen tapahtuu yhtiön toimesta. Varatoimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta, minkä lisäksi maksetaan 12 kuukauden palkkaa vastaava irtisanomiskorvaus, jos irtisanominen tapahtuu yhtiön toimesta.
 
Hallituksen jäsenten kuukausipalkkiot ovat: puheenjohtaja 1 500 euroa, varapuheenjohtaja 850 euroa, hallituksen valiokunnan puheenjohtajana toimiva jäsen 850 euroa, jäsen 700 euroa. Kokouspalkkio on 500 euroa/kokous.
 
Hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkiot ovat: puheenjohtaja 800 euroa, varapuheenjohtaja 600 euroa ja jäsen 500 euroa/kokous.
                   
                   
F4 Avainhenkilöiden palkat, palkkiot ja eläkesitoumukset
                   
        Konserni
        31.12.2015 31.12.2014
          Eläkekulut   Eläkekulut
(1 000 e)       Palkat ja
palkkiot
Vapaa-
ehtoiset
Lakisääteiset Palkat ja
palkkiot
Vapaa-
ehtoiset
Lakisääteiset
Johdon palkat ja palkkiot sekä heitä koskevat eläkesitoumukset            
Toimitusjohtaja Pauli Heikkilä 346 35 59 339 35 60
Varatoimitusjohtaja Topi Vesteri 262 71 44 258 66 46
Muut johtoryhmän jäsenet 1 007 43 170 1 214 80 215
Hallituksen jäsenet:            
Markku Pohjola, puheenjohtaja 29 Ei - 30 Ei -
Pekka Timonen, I varapuheenjohtaja 22 Ei - 22 Ei -
Marianna Uotinen, II varapuheenjohtaja 20 Ei - 0 0 -
Kirsi Komi, jäsen 20 Ei - 22 Ei -
Vesa Luhtanen, jäsen 30.4.2015 saakka 6 Ei - 18 Ei -
Pirkko Rantanen-Kervinen, jäsen 18 Ei - 20 Ei -
Risto Paaermaa, jäsen 30.4.2015 saakka 6 Ei - 21 Ei -
Harri Sailas, jäsen 1.5.2015 alkaen 13 Ei        
Antti Zitting, jäsen 1.5.2015 alkaen 13 Ei        
Hallintoneuvoston jäsenet, yhteensä 58 Ei - 64 Ei -
                   
F5 Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt
 
Konsernilla on useita etuusperusteisia ryhmäeläkevakuutuksia, joiden piirissä on Finnveran edeltäjäorganisaatioista Finnveraan siirtyneitä henkilöitä ja johdon lisäeläkevakuutuksessa ennen 2.4.2009 nimetyt johtoryhmän jäsenet ja aluejohtajat. Järjestelyiden piirissä oli vuoden lopussa 132 työssä olevaa henkilöä. Henkilön erotessa tai jäädessä eläkkeelle vakuutus muuttuu maksuperusteiseksi, koska vapaakirjoja ja eläkkeitä korotetaan vakuutusyhtiön antamalla hyvityksellä.
 
Järjestelyt rahoitetaan vakuutusyhtiöön suoritettavilla vuosittaisilla vakuutusmatemaattisiin laskelmiin perustuvilla maksuilla. Järjestelyihin sovelletaan paikallista vero- ja muuta lainsäädäntöä.
 
Velvoitteena esitetään vakuutetuille annettu koko lupaus ja vastaavina varoina vakuutusyhtiön vastuulla oleva osuus tästä velvoitteesta. Varojen määrä lasketaan samalla diskonttauskorolla kuin vastaava velvoite. Näin ollen diskonttauskoron muutoksesta aiheutuva riski kohdistuu ainoastaan nettovelkaan. Koska eläkkeet nousevat vakuutusyhtiön hyvityksellä, yhtiöllä ei ole näiden suhteen riskiä. Palkankorotusolettaman 0,25 %-yksikön nousu kasvattaisi velvoitetta 1,4 % (1,2 %) ja lasku päinvastoin.
 
Taseen etuusperusteinen nettovelka määräytyy seuraavasti:
            Konserni
(1 000 e)           31.12.2015 31.12.2014
Eläkevelvoite          
Rahastoitujen velvoitteiden nykyarvo 1.1.     3 674   3 079
Kauden työsuoritukseen perustuva meno   317   279  
Velvoitteiden korkokulu   63   92  
Järjestelyn velvoitteen täyttämiset   -85   -139  
Uudelleen määrittämisestä johtuvat erät          
- Taloudellisten oletusten muutoksista aiheutuneet   -247   773  
- Väestötilastollisten oletusten muutoksista aiheutuneet   160   0  
- Kokemusperusteiset   -28 180 -409 596
Rahastoitujen velvoitteiden nykyarvo 31.12.     3 854   3 674
Varojen käypä arvo          
Järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo 1.1.     4 203   3 565
Varojen korkotuotto   73   109  
Velvoitteen täyttämiset   -85   -139  
Järjestelyyn kuuluvien varojen tuotto lukuun ottamatta korkokuluun tai -tuottoon sisältäviä eriä   -106   823  
Maksusuoritukset   -247 -365 -155 638
Järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo 31.12.     3 838   4 203
Nettovelka (velvoitteiden ja varojen erotus)     16   -528
Laajan tuloslaskelman eläkekulu          
Kauden työsuoritukseen perustuva meno     317   279
Velvoitteen täyttämiset     0   0
Nettokorkokulu     -10   -17
Tuloslaskelman etuuspohjainen eläkekulu     307   262
Uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät     -9   -459
                   
Konsernin etuusperusteinen nettovelka on muuttunut tilikauden aikana seuraavasti:
              Konserni
(1 000 e)             31.12.2015   31.12.2014
Etuusperusteinen nettovelka          
Eläkevelka (+) / Eläkesaatava (-) 1.1.     -528   -486
Tuloslaskelmalle kirjatut kulut     307   262
Maksetut eläkemaksut     247   155
Muun laajan tuloksen eriin kirjattu     -9   -459
Eläkevelka (+) / Eläkesaatava (-) 31.12.     16   -528
Järjestelyyn kuuluvat varat sisältävät 100 % hyväksyttäviä vakuutuksia.
                   
              Konserni
Vakuutusmatemaattiset olettamukset     31.12.2015   31.12.2014
Diskonttokorko     2,20 %   1,70 %
Tulevat palkankorotukset     2,00 %   2,40 %
Tulevat eläkkeiden korotukset     1,65 %   1,20 %
                   
Velvoitteen painotettuun keskiarvoon perustuva duraatio on 17,2 vuotta. Finnvera ennakoi maksavansa 50 000 euroa etuuspohjaisiin järjestelyihin vuonna 2016.
Suomen eduskunnan hyväksymän, vuonna 2017 voimaan tulevan eläkeuudistuksen mahdollisia vaikutuksia eläkejärjestelyihin ei ole vielä kartoitettu.
×

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri