Esikatsele PDF
Siirry latauskeskukseen Tulosta
E Taseen liitetiedot
                     
E1 Saamiset luottolaitoksilta
                     
              Konserni Emoyhtiö
(1 000 e)             31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014
Vaadittaessa maksettavat         543 105 634 614 508 667 549 942
Muut             31 975 56 304 7 873 20 252
Yhteensä             575 080 690 918 516 540 570 194
                     
                     
E2 Saamiset asiakkailta
                     
              Konserni Emoyhtiö
(1 000 e)             31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014
Luotot             5 347 182 4 592 991 1 130 813 1 265 155
- Luotot, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla luotoilla     20 604 0 18 813 26 557
- Muut luotot       5 386 154 4 678 704 1 171 575 1 324 311
- Arvonalentumiset         -59 575 -85 712 -59 575 -85 712
Luotot tytäryhtiöille             1 641 451 927 570
Takaussaamiset             34 282 38 740 34 282 38 740
Saamiset vientitakuu- ja erityistakaustoiminnasta       12 164 11 238 12 164 11 238
- Provisio- ja palkkiosaamiset       198 498 198 498
- Takaisinperintäsaamiset       11 966 10 740 11 966 10 740
Yhteensä             5 393 628 4 642 969 2 818 709 2 242 703
Arvonalentumiset luotoista tilikauden aikana              
Arvonalentumiset tilikauden alussa       85 712 101 152 85 712 101 152
- Saamiskohtaiset arvonalentumiset       46 464 59 365 46 464 59 365
- Ryhmäkohtaiset arvonalentumiset       39 248 41 787 39 248 41 787
Tilikaudella kirjatut arvonalentumiset       -3 585 -1 250 -3 585 -1 249
- Saamiskohtaiset arvonalentumiset       9 796 6 355 9 796 6 355
- Ryhmäkohtaiset arvonalentumiset       -7 503 -2 538 -7 503 -2 538
- Arvonalentumisten peruutukset       -4 078 -7 734 -4 078 -7 734
- Muut muutokset       -1 800 2 668 -1 800 2 668
Toteutuneet luottotappiot arvonalennetuista luotoista       -22 553 -14 190 -22 553 -14 190
Arvonalentumiset tilikauden lopussa       59 575 85 712 59 575 85 712
- Saamiskohtaiset arvonalentumiset       27 830 46 464 27 830 46 464
- Ryhmäkohtaiset arvonalentumiset       31 745 39 248 31 745 39 248
Luotoista ja muista saamisista kirjataan arvonalentumistappio, kun on objektiivista näyttöä siitä, että niiden arvo on alentunut. Objektiivinen näyttö asiakkaan kyvystä suoriutua velvoitteistaan perustuu asiakkaiden riskiluokitukseen sekä yhtiön kokemukseen ja johdon arvioon maksuhäiriöiden vaikutuksesta lainasaamisten kerryttämiseen.
                     
                     
E3 Sijoitukset
                     
              Konserni Emoyhtiö
(1 000 e)             31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014
Saamistodistukset, myytävissä olevat              
Pankkien sijoitustodistukset       0 0 0 0
Yritystodistukset             164 020 128 954 164 020 128 954
Kuntatodistukset             219 489 392 218 219 489 392 218
Joukkovelkakirjalainat             1 579 206 413 549 1 579 206 413 549
Muut             51 671 0 51 671 0
Yhteensä             2 014 386 934 721 2 014 386 934 721
Sijoitukset samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä              
Hankintameno 31.12.           192 818 177 818
- Hankintameno 1.1.           177 818 167 818
- Investoinnit           15 000 10 000
- Myynnit           0 0
- Muu vähennys           0 0
Kertyneet arvonalentumiset 31.12.           -43 003 -18 003
- Kertyneet arvonalentumiset 1.1.           -18 003 -9 003
- Arvonalentumiset kaudella           -25 000 -9 000
Yhteensä                 149 815 159 815
Sijoitukset osakkuusyrityksissä *)              
Hankintameno 31.12.       34 154 65 676 0 349
- Hankintameno 1.1.       65 676 75 143 349 349
- Investoinnit       5 838 9 878 0 0
- Myynnit ja siirrot erien välillä       317 -19 345 -349 0
- Siirto myytävänä oleviin omaisuuseriin (liitetieto E22)       -37 676      
Pääomaosuusoikaisut 31.12.       -14 294 -2 106 0 0
Yhteensä             19 860 63 570 0 349
Muut osakkeet **)              
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat       0 51 581 0 0
Myytävissä olevat         24 409 15 553 14 520 14 520
Yhteensä             24 409 67 134 14 520 14 520
Sijoitukset yhteensä         2 058 655 1 065 425 2 178 721 1 109 405
                     
*) Sijoituksiin osakkuusyrityksissä sisältyy seuraavat pääomaosuusmenetelmällä yhdistellyt osakkuusyhtiöt:
**) Muista osakkeista julkisesti noteerattuja:
Nimi       Vuosi Kirjanpito-
arvo
Omistus-
osuus
Varat Velat Liike-
vaihto
Voitto/
tappio
          1 000 e   1 000 e 1 000 e 1 000 e 1 000 e
Kiinteistö Oy Kajaanin Kauppakatu 1 2015 0 0,00 %        
Kiinteistö Oy Kajaanin Kauppakatu 1 2014 349 36,43 % 1 593 9 110 -5
        Konserni Emoyhtiö
(1 000 e)             31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014
- Muut osakkeet         10 340 1 485 451 451
                     
                     
E4 Aineettomat hyödykkeet
                     
              Konserni Emoyhtiö
(1 000 e)             31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014
Hankintameno 31.12.       40 302 38 650 40 166 38 487
- Hankintameno 1.1.       38 650 37 142 38 487 36 962
- Lisäykset       1 680 1 552 1 680 1 543
- Vähennykset       -28 -44 0 -19
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12.       -35 854 -35 222 -35 734 -35 108
- Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.       -35 222 -34 569 -35 108 -34 472
- Tilikauden poisto       -632 -653 -626 -636
Kirjanpitoarvo 1.1.       3 426 2 572 3 379 2 490
Kirjanpitoarvo 31.12.       4 447 3 427 4 431 3 378
                     
                     
E5 Aineelliset hyödykkeet
                     
          Konserni Emoyhtiö
(1 000 e)         Kiinteistöt Muut aineelliset Yhteensä Kiinteistöt Muut aineelliset Yhteensä
31.12.2015                    
Hankintameno 31.12.   7 054 11 527 18 581 7 054 11 527 18 581
- Hankintameno 1.1.   7 054 10 894 17 948 7 054 10 894 17 948
- Lisäykset   0 662 662 0 662 662
- Vähennykset   0 -29 -29 0 -29 -29
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12.   -6 890 -10 102 -16 992 -6 890 -10 102 -16 992
- Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.   -6 883 -9 723 -16 606 -6 883 -9 723 -16 606
- Tilikauden poisto   -7 -379 -386 -7 -379 -386
Kirjanpitoarvo 1.1.   171 1 171 1 342 171 1 171 1 342
Kirjanpitoarvo 31.12.   164 1 425 1 589 164 1 425 1 589
31.12.2014              
Hankintameno 31.12.   7 054 10 894 17 948 7 054 10 894 17 948
- Hankintameno 1.1.   7 704 10 803 18 507 7 704 10 803 18 507
- Lisäykset   0 91 91 0 91 91
- Vähennykset   -650 -1 -651 -650 -1 -651
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12.   -6 883 -9 723 -16 606 -6 883 -9 723 -16 606
- Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.   -6 871 -9 367 -16 237 -6 871 -9 367 -16 237
- Tilikauden poisto   -12 -356 -369 -12 -356 -369
Kirjanpitoarvo 1.1.   834 1 437 2 270 834 1 437 2 270
Kirjanpitoarvo 31.12.   171 1 171 1 342 171 1 171 1 342
                     
                     
E6 Muut varat
                     
              Konserni Emoyhtiö
(1 000 e)             31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014
Luottotappiosaamiset valtiolta ja EAKR:lta       13 316 19 713 13 316 19 713
Muut         4 790 4 345 1 914 7 783
Yhteensä             18 106 24 059 15 230 27 496
Valtio ja Euroopan Aluekehitysrahasto (EAKR) on antanut Finnveralle sitoumukset luotto- ja takaustappioiden osittaisesta korvaamisesta. Vastuusitoumukset mahdollistavat Finnveran kotimaan liiketoiminnassa kaupallisia rahoituslaitoksia korkeamman riskinottotason.
                     
                     
E7 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot
                     
              Konserni Emoyhtiö
(1 000 e)             31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014
Korko- ja korkotukisaamiset       30 452 31 158 15 012 14 713
Palkkiotuottosaamiset       4 798 6 799 5 921 6 583
Jälleenvakuutusmaksuennakot       23 934 27 616 23 934 27 616
Annetut vakuudet johdannaisista       86 710 74 220 86 710 74 220
Muut siirtosaamiset ja maksetut ennakot       2 731 9 082 2 531 2 775
Yhteensä       148 625 148 875 134 107 125 907
                     
                     
E8 Verosaamiset ja -velat
                     
                  Konserni
(1 000 e)                 31.12.2015 31.12.2014
Tuloverosaamiset           0 190
Laskennalliset verosaamiset 31.12.           0 0
- Laskennalliset verosaamiset 1.1.           0 0
- Lisäys/vähennys tilikauden aikana tulokseen           0 0
- Lisäys/vähennys tilikauden aikana omaan pääomaan           0 0
Verosaamiset yhteensä           0 190
Tuloverovelat           874 253
Laskennalliset verovelat 31.12.           1 990 2 609
- Laskennalliset verovelat 1.1.           2 609 3 645
- Lisäys/vähennys tilikauden aikana tulokseen           -214 -924
- Lisäys/vähennys tilikauden aikana omaan pääomaan           -405 -113
Verovelat yhteensä             2 864 2 862
Laskennalliset verovelat ovat syntyneet pääomasijiotustoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden pääomasijoitusten arvostamisesta käypään arvoon sekä rahastosijoitusten arvostamisesta käypään arvoon. Finnvera Oyj on tuloverosta verovapaa yhteisö.
                     
E9 Velat luottolaitoksille ja muille yhteisöille
                     
          Konserni Emoyhtiö
(1 000 e)         Nimellisarvo Käyvän arvon muutos Kirjanpito- arvo Nimellisarvo Käyvän arvon muutos Kirjanpito- arvo
31.12.2015                    
Velat luottolaitoksille   0 0 0 0 0 0
Velat muille yhteisöille              
- Käypään arvoon arvostetut   38 148 1 308 39 456 0 0 0
- Jaksotettuun hankintamenoon kirjatut   2 615 590 0 2 615 590 67 985 0 67 985
Yhteensä         2 653 738 1 308 2 655 046 67 985 0 67 985
31.12.2014                    
Velat luottolaitoksille   0 0 0 0 0 0
Velat muille yhteisöille              
- Käypään arvoon arvostetut   34 428 1 341 35 769 0 0 0
- Jaksotettuun hankintamenoon kirjatut   2 419 517 0 2 419 517 0 0 0
Yhteensä         2 453 945 1 341 2 455 286 0 0 0
                     
                     
E10 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat
                     
          Konserni Emoyhtiö
(1 000 e)         Nimellisarvo Käyvän arvon muutos Kirjanpito- arvo Nimellisarvo Käyvän arvon muutos Kirjanpito- arvo
31.12.2015                    
Joukkovelkakirjalainat              
- Käypään arvoon arvostetut   3 937 282 20 452 3 957 734 3 937 282 20 452 3 957 734
- Jaksotettuun hankintamenoon kirjatut   0 0 0 0 0 0
Yhteensä   3 937 282 20 452 3 957 734 3 937 282 20 452 3 957 734
Keskikorko       0,202 %     0,202 %
31.12.2014              
Joukkovelkakirjalainat              
- Käypään arvoon arvostetut   2 545 897 18 243 2 564 141 2 545 897 18 243 2 564 141
- Jaksotettuun hankintamenoon kirjatut   0 0 0 0 0 0
Yhteensä         2 545 897 18 243 2 564 141 2 545 897 18 243 2 564 141
Keskikorko             0,198 %     0,198 %
Ottolainaus on arvostettu käypään arvoon silloin, kun se on suojattu johdannaissopimuksilla (käyvän arvon optio). Eräpäivinä veloista maksetaan nimellisarvon mukainen määrä. Käyvän arvon muutos ei sisällä luottoriskin muutosta, koska velat ovat Suomen valtion takaamia ja Suomen valtion luottoriski ei ole muuttunut.
                     
                     
E11 Johdannaissopimukset
                     
(1 000 e)         Konserni Emoyhtiö
          Käypä arvo Nimellisarvo Käypä arvo Nimellisarvo
          positiivinen negatiivinen yhteensä positiivinen negatiivinen yhteensä
31.12.2015                    
Suojaamistarkoituksessa tehdyt              
- Koron- ja valuutanvaihtosopimukset   115 791 144 228 3 957 734 114 543 144 228 3 937 282
Yhteensä         115 791 144 228 3 957 734 114 543 144 228 3 937 282
31.12.2014                    
Suojaamistarkoituksessa tehdyt              
- Koron- ja valuutanvaihtosopimukset   51 434 106 232 2 564 141 51 434 103 794 2 545 897
Yhteensä         51 434 106 232 2 564 141 51 434 103 794 2 545 897
Johdannaissopimuksilla suojataan ottolainausta. Johdannaissopimukset ja niillä suojatut velat on arvostettu käypään arvoon, ja niiden arvonmuutokset on kirjattu tuloslaskelmaan (käyvän arvon optio).
                     
                     
E12 Muut velat
                     
              Konserni Emoyhtiö
(1 000 e)             31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014
Palautusvelvollisuuden alaiset avustukset       24 466 24 466 24 466 24 466
TEM:ltä saatu avustus Aloitusrahasto Vera Oy:n pääomasijoitustoimintaan 15 000 0 15 000 0
Saadut ennakkomaksut EAKR-rahoitustoimintaan       7 875 18 758 7 875 18 758
Muut             4 442 7 545 4 197 7 481
Yhteensä             51 782 50 769 51 537 50 705
                     
                     
E13 Varaukset
                     
              Konserni Emoyhtiö
(1 000 e)             31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014
Vientitakuutappiovaraukset 1.1.       1 209 13 536 1 209 13 536
Tilikauden lisäys       8 782 1 209 8 782 1 209
Tilikaudella käytetty   -1 209 0 -1 209 0
Muu muutos       3 498 -13 536 3 498 -13 536
Vientitakuutappiovaraukset 31.12.     12 280 1 209 12 280 1 209
Takaustappiovaraukset 1.1.       53 367 51 020 53 367 51 020
- josta takauskohtaiset varaukset       33 147 32 564 33 147 32 564
- josta ryhmäkohtaiset varaukset       20 220 18 456 20 220 18 456
Tilikaudella toteutuneet tappiot, joista aikaisemmin kirjattu varaus   -22 619 -9 319 -22 619 -9 319
Tilikaudella kirjatut takauskohtaiset varaukset       13 319 11 235 13 319 11 235
Tilikaudella kirjatut ryhmäkohtaiset varaukset       -1 566 1 764 -1 566 1 764
Varausten peruutukset       -3 417 -1 441 -3 417 -1 441
Muu muutos     88 108 88 108
Takaustappiovaraukset 31.12.     39 172 53 367 39 172 53 367
- josta takauskohtaiset varaukset       20 519 33 147 20 519 33 147
- josta ryhmäkohtaiset varaukset       18 653 20 220 18 653 20 220
Muut varaukset       716 700 716 700
Yhteensä       52 168 55 276 52 168 55 276
Vientitakuutappiovaraus kirjataan, kun konsernille on syntynyt tosiasiallinen ja oikeudellinen velvoite takuukorvauksen maksuun, velvoitteen realisoituminen on todennäköistä ja se voidaan määrittää luotettavasti.
Takaustappiovaraus kirjataan, kun on objektiivista näyttöä siitä, että takausvelvoitteen realisoituminen on todennäköistä. Objektiivinen näyttö asiakkaan kyvystä suoriutua velvoitteistaan perustuu asiakkaiden riskiluokitukseen sekä yhtiön kokemukseen ja johdon arvioon maksuhäiriöiden vaikutuksesta asiakkaan kykyyn suoriutua velvoitteistaan.
                     
                     
E14 Vuokrasopimukset
                     
              Konserni Emoyhtiö
(1 000 e)             31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014
Finnvera vuokralle ottajana, toimitilat              
Ei-purettavissa olevien vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat toimitiloista        
Yhden vuoden kuluessa   3 759 376 3 759 376
1–5 vuoden kuluessa       8 280 6 162 8 280 6 162
Yli 5 vuoden kuluessa       1 342 5 893 1 342 5 893
Yhteensä             13 381 12 431 13 381 12 431
Finnvera vuokralle antajana, toimitilat              
Ei-purettavissa olevien vuokrasopimusten perusteella saatavat vähimmäisvuokrat toimitiloista        
Yhden vuoden kuluessa 36 44 86 99
1–5 vuoden kuluessa       0 0 0 0
Yli 5 vuoden kuluessa       0 0 0 0
Yhteensä             36 44 86 99
                     
                     
E15 Siirtovelat ja saadut ennakot
                     
              Konserni Emoyhtiö
(1 000 e)             31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014
Korot       16 488 16 087 2 570 1 411
Saadut korkoennakot       9 904 13 234 9 904 13 234
Takuumaksuennakot *)       244 620 284 718 244 620 284 718
Saadut vakuudet johdannaisista       68 700 27 000 68 700 27 000
Muut siirtovelat ja saadut ennakot       5 405 10 883 10 936 8 969
Yhteensä             345 117 351 923 336 730 335 333
*) Vientitakuista peritään takuumaksu pääsääntöisesti ennakkoon koko takuuajalta.
                     
E16 Pääomalainat, Finnvera Oyj
                     
                  Konserni
Laina   Käyttötarkoitus       Korko-% Laina-aika Saldo (1 000 e)
(1 000 e)                 31.12.2015 31.12.2014
Pääomalaina 2009-1 Aloitusrahasto Vera Oy:n osakepääoman korotus *) 0 15 vuotta 10 589 13 639
Pääomalaina 2009-2 Veraventure Oy:n osakepääoman korotus *) 0 15 vuotta 7 500 7 500
Pääomalaina 2009-3 Finnvera Oyj:n vakavaraisuuden parantaminen ja rahoitusmahdollisuuksien parantaminen **) 0 15 vuotta 50 000 50 000
Pääomalaina 2013 Aloitusrahasto Vera Oy:n osakepääoman korotus *) 0 15 vuotta 10 000 10 000
Pääomalaina 2014 Aloitusrahasto Vera Oy:n osakepääoman korotus *) 0 15 vuotta 5 000 5 000
Pääomalaina 2015 Aloitusrahasto Vera Oy:n osakepääoman korotus *) 0 15 vuotta 5 000 0
                     
* Lainat on myönnetty Finnveralle Aloitusrahasto Vera Oy:n ja Veraventure Oy:n pääomaksi osakepääoman korotuksena. Lainat maksetaan takaisin yhtenä eränä laina-ajan päättyessä, mikäli yhtiön vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen tai sitä uudempaan tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän. Mikäli pääomarahastoyhtiöiden toiminnasta syntyy tappiota, jätetään lainojen pääomasta vastaava määrä takaisinperimättä. Vuonna 2015 Aloitusrahasto Oy:n osakepääoman korotukseen vuonna 2009 myönnettyä lainaa anteeksiannettiin 3,050 miljoonaa euroa Aloitusrahasto Vera Oy:n tilivuoden 2014 tappion seurauksena.
                     
** Laina on myönnetty Finnvera Oyj:n vakavaraisuuden parantamiseen ja lisäämään yhtiön mahdollisuuksia vastata rahoituskriisin pitkittymisestä aiheutuneeseen yhtiön tuotteiden, erityisesti suhdannelainojen ja -takausten kysyntään. Laina maksetaan takaisin yhtenä eränä laina-ajan päättyessä, mikäli yhtiön vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen tai sitä uudempaan tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän.
                     
Aloitusrahasto Vera Oy:n osakepääoman korotukseen myönnetyt pääomalainat kohdistuvat myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin (Liitetieto E22).
                     
                     
E17 Rahoitusinstrumenttien luokittelu ja käyvät arvot
                     
(1 000 e) Konserni Emoyhtiö
Rahoitusvarat Lainat ja
muut saamiset
Käypään arvoon tulosvaikut-
teisesti
kirjattavat
Myytävissä
olevat
Yhteensä Käypä arvo Lainat ja
muut saamiset
Käypään arvoon tulosvaikut-
teisesti kirjattavat
Myytävissä
olevat
Yhteensä Käypä arvo
31.12.2015                    
Saamiset luottolaitoksilta 575 080     575 080 575 094 516 540     516 540 516 540
Saamiset asiakkailta 5 393 628     5 393 628 5 494 098 2 818 709     2 818 709 2 817 490
Saamistodistukset     2 014 386 2 014 386 2 014 386     2 014 386 2 014 386 2 014 386
Johdannaissopimukset   115 791   115 791 115 791   114 543   114 543 114 543
Sijoitukset osakkuusyrityksissä     19 860 19 860 19 860     0 0 0
Osakkeet ja osuudet     24 409 24 409 24 409     14 520 14 520 14 520
Myytävänä olevat omaisuuserät 20 481 81 460   101 942       69 350 69 350 69 350
Muut rahoitusvarat 154 250     154 250 154 250 139 933     139 933 139 933
Yhteensä 31.12.2015 6 143 439 197 251 2 058 655 8 399 345 8 397 888 3 475 182 114 543 2 098 255 5 687 980 5 686 761
31.12.2014                    
Saamiset luottolaitoksilta 690 918     690 918 690 902 570 194     570 194 570 194
Saamiset asiakkailta 4 642 969     4 642 969 4 737 704 2 242 703     2 242 703 2 241 732
Saamistodistukset     934 721 934 721 934 721     934 721 934 721 934 721
Johdannaissopimukset   51 434   51 434 51 434   51 434   51 434 51 434
Sijoitukset osakkuusyrityksissä   35 369 28 201 63 570 63 570     349 349 349
Osakkeet ja osuudet   51 581 15 553 67 134 67 134     14 520 14 520 14 520
Muut rahoitusvarat 131 894     131 894 131 894 104 769     104 769 104 769
Yhteensä 31.12.2014 5 465 781 138 384 978 474 6 582 640 6 677 359 2 917 666 51 434 949 589 3 918 690 3 917 718
Myytävissä oleviin sisältyvää Teollisen yhteistyön rahasto Oy:n käypää arvoa ei voida luotettavasti selvittää, joten osakkeet on arvostettu alkuperäiseen hankintahintaan.
                     
(1 000 e)     Konserni         Emoyhtiö    
Rahoitusvelat   Käypään arvoon tulosvaikut-
teisesti kirjattavat
Muut rahoitusvelat Yhteensä Käypä arvo   Käypään arvoon tulosvaikut-
teisesti kirjattavat
Muut
rahoitusvelat
Yhteensä Käypä arvo
31.12.2015                    
Velat muille yhteisöille 39 456 2 615 590 2 655 046 2 749 016   0 67 985 67 985 67 985
Yleiseen liikkeesen lasketut velkakirjat 3 957 734   3 957 734 3 957 734   3 957 734   3 957 734 3 957 734
Johdannaissopimukset 144 228   144 228 144 228   144 228   144 228 144 228
Muut rahoitusvelat   342 275 342 275 342 275     328 140 328 140 328 140
Pääomalainat   57 500 57 500 57 500     57 500 57 500 57 500
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat 30 589 30 589 30 589     30 589 30 589 30 589
Yhteensä 31.12.2015   4 141 418 3 015 365 7 156 783 7 250 753   4 101 962 453 625 4 555 587 4 555 587
31.12.2014                    
Velat muille yhteisöille 35 769 2 419 517 2 455 285 2 510 812       0 0
Yleiseen liikkeesen lasketut velkakirjat 2 564 141   2 564 141 2 564 141   2 564 141   2 564 141 2 564 141
Johdannaissopimukset 106 232   106 232 106 232   103 794   103 794 103 794
Muut rahoitusvelat   343 004 343 004 343 004     328 302 328 302 328 302
Pääomalainat   86 139 86 139 86 139     86 139 86 139 86 139
Yhteensä 31.12.2014   2 706 141 2 848 659 5 554 800 5 610 327   2 667 935 414 441 3 082 376 3 082 376
                     
Arvostusluokat
 
IFRS-säännösten mukaan rahoitusvarat luokitellaan neljään arvostusluokkaan: lainat ja muut saamiset, käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat, myytävissä olevat ja eräpäivään asti pidettävät rahoitusvarat. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat esitetään säännöksen mukaan vielä ryhmiteltynä: kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviin ja alun perin tähän ryhmään luokiteltuihin rahoitusvaroihin. Konsernilla ei ole kaupankäyntitarkoituksessa, eikä eräpäivään saakka pidettäviä rahoitusvaroja.
 
Konsernin rahoitusvelat luokitellaan IFRS-säännösten mukaan kahteen luokkaan: käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin ja muihin rahoitusvelkoihin. Muut rahoitusvarat arvostetaan (jaksotettuun) hankintamenoon. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat esitetään rahoitusvarojen tapaan jaoteltuna kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviin ja alun perin tähän ryhmään luokiteltuihin rahoitusvelkoihin. Konsernilla ei ole kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviä rahoitusvelkoja.
 
Käyvän arvon määritysperiaatteet
 
1. Saamistodistukset
Saamistodistusten käyvät arvot perustuvat sijoituksen tilikauden päättymispäivän markkinanoteeraukseen tai tilikauden päättymispäivän markkinakorolla diskontattuun arvoon.
 
2. Johdannaissopimukset
Koron- ja valuutanvaihtosopimusten sekä valuuttatermiinien käyvät arvot on määritelty rahavirtojen nykyarvoon perustuvalla menetelmällä, jossa laskentaperusteena käytetään tilikauden päättymispäivän markkinakorkoja ja muuta markkinainformaatiota. Konserni käyttää näiden instrumenttien käyvän arvon määrittämisessä yleisesti käytettyjä arvostusmalleja. Käyvät arvot vastaavat markkinoiden keskihintoja tilanteissa, joissa konserni siirtäisi tai purkaisi johdannaissopimuksen tavanomaisessa liiketoimessa tilikauden päättymispäivän markkinaolosuhteissa. Johdannaissopimuksiin liittyvää luottoriskiä pienennetään vakuusjärjestelyillä. Käypiä arvoja seurataan päivittäin vastapuolilta saatujen laskelmien ja oman arvostuslaskennan avulla.
 
3. Sijoitukset osakkuusyrityksissä
Pääomasijoitustoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden pääomasijoitusten käypä arvo määritetään yhtiön hallituksen hyväksymällä arvostusmenetelmällä, joka noudattaa IPEV:n (International Equity and Venture Capital Valuation Guidelines) aikaisen vaiheen yritysten arvonmääritysperiaatteita ja suosituksia. Menetelmässä sijoituksen käyvän arvon määrittely perustuu ulkopuolisten sijoittajien tekemään arvonmääritykseen ja sijoituksiin sekä rahaston hallituksen hyväksymään kohdeyhtiön arvostukseen. Kohdeyritysten arvonmääritystä tehdään vuoden mittaan jatkuvasti, arvonmääritykset päivitetään puolivuosittain konsernin raportointiin erillisessä prosesissa, jossa sijoituksia tarkastellaan sijoituskohteittain.
 
Valtion toimintalinjausten mukaisesti Finnvera luopuu pääomasijoitustoiminnasta merkittäviltä osin. Finnvera on käynnistänyt tähän liittyvät toimenpiteet. Tästä johtuen pääomasijoitusten käyvän arvon määrittämisessä on huomioitu myös Finnveran ja pääomasijoitustoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden johdon arvio sijoitusten käyvästä arvosta.
 
4. Osakkeet ja osuudet
Myytävissä oleviin osakkeisiin ja osuuksiin luokitellut Nasdaq OMX Helsingin pörssissä noteeratut osakkeet ja sijoitusrahasto-osuudet on arvostettu tilinpäätöspäivän kurssiin. Myytävissä oleviin osakkeisiin ja osuuksiin luokitellut noteeraamattomat osakesijoitukset on arvostettu hankitamenoon, koska niiden arvostaminen käypään arvoon arvostusmenetelmiä käyttäen ei ole ollut mahdollista, eikä sijoitusten käypää arvoa muuten voida luotettavasti selvittää. Merkittävin tällainen erä on Teollisen yhteistyön rahasto Oy:n osakkeet (13,67 Me).
 
5. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjatut velat
Velkojen käyvät arvot lasketaan rahavirtojen nykyarvoon perustuvalla menetelmällä, jossa laskentaperusteena käytetään tilikauden päättymispäivän markkinakorkoja ja muuta laskentainformaatiota. Velkojen arvostuksessa huomioidaan myös yhtiön oma luottoriski.
                     
                     
E18 Rahoitusinstrumenttien käypään arvoon arvostamisen hierarkia
                     
(1 000 e)         Konserni Emoyhtiö
Rahoitusvarat 31.12.2015   Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 1 Taso 2 Taso 3
Lainat ja muut saamiset              
- Saamiset luottolaitoksilta     575 080     516 540  
- Saamiset asiakkailta     5 379 269 14 359   2 804 350 14 359
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat              
- Johdannaissopimukset     115 791     114 543  
- Sijoitukset osakkuusyrityksissä       0      
- Osakkeet ja osuudet       0      
- Myytävänä olevat omaisuuserät       81 460      
Myytävissä olevat              
- Saamistodistukset     2 014 386     2 014 386  
- Sijoitukset osakkuusyrityksissä       19 860     0
- Osakkeet ja osuudet   10 340   14 068 451   14 068
Yhteensä         10 340 8 084 525 129 747 451 5 449 819 28 427
Rahoitusvelat 31.12.2015   Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 1 Taso 2 Taso 3
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat              
- Velat muille yhteisöille     39 456        
- Yleiseen liikkeesen lasketut velkakirjat     3 957 734     3 957 734  
- Johdannaissopimukset     144 228     144 228  
Muut rahoitusvelat              
- Velat muille yhteisöille     2 615 590     0  
- Pääomalainat     57 500     57 500  
- Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat     30 589     30 589  
Yhteensä           6 845 097     4 190 051  
                     
            Konserni     Emoyhtiö  
Rahoitusvarat 31.12.2014   Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 1 Taso 2 Taso 3
Lainat ja muut saamiset              
- Saamiset luottolaitoksilta     690 918     570 194  
- Saamiset asiakkailta     4 628 137 14 833   2 227 871 14 833
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat              
- Johdannaissopimukset     51 434     51 434  
- Sijoitukset osakkuusyrityksissä       35 369      
- Osakkeet ja osuudet       51 581      
Myytävissä olevat              
- Saamistodistukset     934 721     934 721  
- Sijoitukset osakkuusyrityksissä       28 201     349
- Osakkeet ja osuudet   1 485   14 068 451   14 068
Yhteensä         1 485 6 305 210 144 052 451 3 784 219 29 250
Rahoitusvelat 31.12.2014   Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 1 Taso 2 Taso 3
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat              
- Velat muille yhteisöille     35 769        
- Yleiseen liikkeesen lasketut velkakirjat     2 564 141     2 564 141  
- Johdannaissopimukset     106 232     103 794  
Muut rahoitusvelat              
- Velat muille yhteisöille     2 419 517        
- Pääomalainat     86 139     86 139  
Yhteensä           5 211 796     2 754 074  
                     
Hierarkiatasot
Taso 1: Aktiivisilla markkinoilla kaupankäynnin kohteena olevat noteeratut osake- ja rahastosijoitukset arvostetaan markkinahintoihin.
Taso 2: Koron ja valuutanvaihtosopimusten, valuuttatermiinien sekä velkojen käyvät arvot on määritelty rahavirtojen nykyarvoon perustuvalla menetelmällä, jossa laskentaperusteena käytetään kauden päättymispäivän markkinakorkoja ja muuta markkinainformaatiota. Saamistodistusten käyvät arvot perustuvat kauden päättymispäivän markkinanoteeraukseen tai kauden päättymispäivän markkinakorolla diskontattuun arvoon.
Taso 3: Pääomasijoitustoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden pääomasijoitusten käyvän arvon määrittellyn pohjana on IPEV:n (International Equity and Venture Capital Valuation Guidelines) aikaisen vaiheen yritysten arvostusperiaatteet ja suositukset. Valtion toimintalinjausten mukaisesti Finnvera luopuu pääomasijoitustoiminnasta merkittäviltä osin. Finnvera on käynnistänyt tähän liittyvät toimenpiteet. Tästä johtuen pääomasijoitusten käyvän arvon määrittämisessä on huomioitu myös Finnveran ja pääomasijoitustoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden johdon arvio sijoitusten käyvästä arvosta.
 
Siirrot tasojen 1 ja 2 välillä
Tilikauden ja edellisen tilikauden aikana ei ole tapahtunut siirtojan käypien arvojen hierarkiatasojen 1 ja 2 välillä.
                     
E19 Erittely hierarkiatason 3 tapahtumista
                     
TASO 3, Rahoitusvarat     Konserni Emoyhtiö
(1 000 e)             31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat              
Saldo 1.1.       128 870 136 137 14 068 14 720
Tuloslaskelmaan kirjatut voitot ja tappiot yhteensä       -23 299 -6 973 6 -169
Hankinnat       15 726 22 538 0 0
Myynnit       -8 928 -22 753 0 -482
Muu       -79 -79 -6 0
Saldo kauden lopussa     112 290 128 870 14 068 14 068
Tuloslaskelman voitot ja tappiot niistä instrumenteista, jotka ovat vielä Finnveran hallussa.     -24 359 -6 087 0 0
                     
                     
E20 Rahoitusinstrumentit, jotka nettoutetaan taseessa tai jotka sisältyvät nettoutussopimuksiin
                     
        Konserni / Emoyhtiö
(1 000 e)       Kirjatut erät, brutto Taseessa nettoutetut kirjatut erät, brutto Kirjanpito- arvo taseessa, netto Rahoitus- instrumentit *) Vakuudeksi saadut rahoitus- instrumentit *) Vakuudeksi saatu
käteinen *)
Netto-
summa *)
Rahoitusvarat 31.12.2015                
Johdannaissopimukset       114 543 0 114 543 -59 276 0 -68 700 -13 433
Yhteensä       114 543 0 114 543 -59 276 0 -68 700 -13 433
Rahoitusvelat 31.12.2015                
Johdannaissopimukset       144 228 0 144 228 -59 276 0 -86 710 -1 758
Yhteensä       144 228 0 144 228 -59 276 0 -86 710 -1 758
Rahoitusvarat 31.12.2014                
Johdannaissopimukset       51 434 0 51 434 -24 819 0 -27 000 -385
Yhteensä       51 434 0 51 434 -24 819 0 -27 000 -385
Rahoitusvelat 31.12.2014                
Johdannaissopimukset       103 794 0 103 794 -24 819 0 -74 220 4 755
Yhteensä       103 794 0 103 794 -24 819 0 -74 220 4 755
                     
*) Määrät, joita ei ole nettoutettu, mutta jotka sisältyvät päänettoutussopimuksiin ja vastaaviin.
                     
                     
E21 Oma pääoma
                     
      Konserni Emoyhtiö
(1 000 e)     31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014
Emoyhtiön osakepääoma   196 605   196 605   196 605   196 605
Rahastot                
- Ylikurssirahasto 51 036   51 036   51 036   51 036  
- Käyvän arvon rahasto -2 202 48 834 -99 50 937 -2 304 48 732 -236 50 800
Sidottu oma pääoma   245 439   247 542   245 337   247 405
Vapaat rahastot                
- Kotimaan toiminnan rahasto 135 879   135 089   135 879   135 089  
- Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahasto 536 064   435 628   536 064   435 628  
- Pääomasijoitustoiminnan rahasto 16 570 688 513 16 619 587 335 16 570 688 513 16 619 587 335
Kertyneet voittovarat                
- Edellisten tilikausien voittovarat 67 481   6 871   53 476   504  
- Oikaisu (liitetieto A14)     52 973       52 973  
- Tilikauden voitto 115 415 182 896 108 864 168 709 104 139 151 500 101 227 154 704
Vapaa oma pääoma   871 410   756 044   840 063   742 039
Yhteensä       1 121 075   1 008 986   1 085 400   989 444
Emoyhtiön omistajien osuus omastapääomasta   1 116 849   950 613        
Määräysvallattomien omistajien osuus omasta pääomasta   4 227   5 399        
                     
Osakepääoma ja omistus:         31.12.2015 31.12.2014
Omistaja         Osake-
pääoma
(1 000 e)
Osakkeet
kpl
Omistus-
osuus
Osake-
pääoma
(1 000 e)
Osakkeet
kpl
Omistus-
osuus
- Suomen valtio     196 605 11 565 100 % 196 605 11 565 100 %
                     
Rahastot:
 
Ylikurssirahasto
Rahasto on muodostunut ennen 1.9.2006 voimassa olleiden säännösten aikana. Rahastossa on Keran osakkeiden hankintahinnan ja nimellisarvon erotus 42,9 miljoonaa euroa sekä Takuukeskuksen omaisuuden siirron ja Fide Oy:n osakkeiden hankinnan yhteydessä syntynyt 0,1 miljoonaa euroa sekä Suomen Vientiluotto Oy:n osakkeiden hankintaan liittyneessä Finnveran osakepääoman korotuksessa syntynyt 8,1 miljoonaa euroa.
 
Kotimaan rahasto sekä vienti- ja erityistakaustoiminnan rahasto
Vuonna 2006 Finnvera Oyj:n toimintaa sääteleviä lakeja muutettiin siten, että yhtiön taseeseen perustettiin erilliset rahastot kotimaan toiminnan sekä vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan tulevien vuosien tappioiden kattamista varten. Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan tappiot korvataan valtiontakuurahastosta vasta sitten, jos vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahastossa ei ole tarvittavia varoja. Kotimaan toiminnan rahastoon siirrettiin vararahastoon kertyneet kotimaan toiminnan voittovarat ja vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahastoon vientitakuu- ja erityistakaustoiminnasta kertyneet voittovarat.
 
Pääomasijoitustoiminnan rahasto
Taseen vapaaseen omaan pääomaan perustettin vuonna 2011 pääomasijoitustoiminnan rahasto EAKR-toimenpideohjelmien mukaiseen pääomasijoitustoimin- taan kohdennettavien varojen seuraamiseksi. Työ- ja elinkeinoministeriö on osoittanut Finnveralle 17,5 miljoonaa euroa varoja ohjelmakauden 2007-2013 EAKR-toimenpideohjelmien mukaiseen pääomasijoitustoimintaan ja nämä varat on kirjattu em. rahastoon.
 
Käyvän arvon rahasto
Rahasto sisältää myytävissä olevien rahoitusvarojen käyvän arvon muutoksen. Rahastoon merkityt erät realisoituvat tuloslaskelmaan silloin, kun myytävissä olevasta arvopaperista luovutaan tai kirjataan arvonalennus.
 
Konsernin pääomahallinnan tavoitteet ja periaatteet on esitetty riskienhallintaosiossa.
                     
E22 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät
 
Valtion toimintalinjausten mukaisesti Finnvera tulee luopumaan pääomasijoitustoiminnasta merkittäviltä osin. Finnvera on käynnistänyt tähän liittyvät toimenpiteet:
Finnveran tytäyhtiöistä Aloitusrahasto Vera Oy:n osakkeet on emoyhtiön tilinpäätöksessä ja vastaavasti Aloitusrahasto Vera Oy:n varat ja velat konsernin tiinpäätöksessä siirretty myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin. Finnveralla on Aloitusrahaston Veraan liittyvää pääomalainaa valtiolta, joka myös on siirretty tähän erään. Myytävänä oleva omaisuuserä ja siihen liittyvät velat on esitetty tase-eräkohtaisesti seuraavassa taulukossa:
 
                  Konserni Emoyhtiö
(1 000 e)                 31.12.2015 31.12.2015
Varat                    
Saamiset luottolaitoksilta             13 045  
Saamiset asiakkailta             7 437  
Sijoitukset             81 460 81 000
Siirtosamiset ja maksetut ennakot             241  
Yhteensä             102 183 81 000
Velat                
Pääomalainat             30 589 30 589
Yhteensä                 30 589 30 589
 
Finnvera toteuttaa vuosittain IAS 36:n mukaisesti tytäryhtiösijoituksistaan arvonalentumistestauksen. Myytävänä olevien pitkäaikaisten omaisuuserien arvostusperusteet on esitetty tilinpäätöksen liitetiedossa A13.
                     
Aloitusrahasto Vera Oy:n yhtiökokous on 28.1.2016 hyväksynyt jakautumissuunnitelman, jonka mukaisesti jakautumisessa syntyy uusi yhtiö, EAKR-Aloitusrahasto Oy. Siihen siirrretään Aloitusrahasto Vera Oy:stä kaikki Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) varoilla tehdyt sijoitukset, muut EAKR-toimintaan liittyvät varat sekä EAKR-toimintaan liittyvät velat. Uuden yhtiön oma pääoma muodostuu Aloitusrahasto Veraan EAKR-varoilla tehdyistä oman pääoman ehtoisista sijoituksista. EAKR-Aloitusrahasto Oy aloittaa toimintansa huhti-toukokuussa 2016 ja sen omistusjakauma on sama kuin Aloitusrahaston Vera Oy:llä, joten Finnveran omistusosuus siinä on 94,59 %.
×

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri