Esikatsele PDF
Siirry latauskeskukseen Tulosta
D Tuloslaskelman liitetiedot
                 
D1 Korkotuotot ja -kulut
                 
          Konserni Emoyhtiö
(1 000 e)         31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014
Korkotuotot                
Korot luotonannosta asiakkaille   113 270 106 963 48 658 45 950
- Kotimaan rahoitus   33 652 43 651 39 692 44 253
- Viennin rahoitus   79 618 63 312 8 966 1 696
Asiakkaille ohjattu korkotuki   3 377 6 397 3 377 6 397
- Alueellinen korkotuki   385 688 385 688
- Erityislainojen korkotuki   2 383 3 529 2 383 3 529
- EAKR-korkotuki   286 1 047 286 1 047
- Kansallinen korkotuki (EAKR)   324 1 133 324 1 133
Muut korkotuotot   4 759 -335 4 140 -651
- Vientitakuu- ja erityistakaussaamisten korot   404 551 404 551
- Takaussaamisten korot   1 899 1 989 1 899 1 989
- Saamisista luottolaitoksilta   698 -4 441 136 -4 606
- Saamistodistuksista, myytävissä olevista   1 694 1 404 1 694 1 404
- Muut   64 163 7 12
Yhteensä         121 406 113 025 56 175 51 696
Korkokulut          
Veloista luottolaitoksille   -77 -2 -77 -2
Veloista muille yhteisöille   -57 637 -56 229 0 0
Yleiseen liikkeeseen lasketuista velkakirjoista   -7 384 -4 751 -7 384 -4 751
Muut korkokulut   -291 -285 -337 -246
Yhteensä         -65 389 -61 267 -7 798 -4 999
Korkokate         56 016 51 758 48 377 46 697
Korkotuotot rahoitusvaroista, joita ei arvosteta käypään arvoon   121 406 113 025 56 175 51 696
Korkokulut veloista, joita ei arvosteta käypään arvoon   57 462 56 007 0 0
Korkotuotoissa luotto- ja takaustappioille kertynyttä korkotuottoa   6 716 5 165 6 716 5 165
Korkotuki valtiolta ja Euroopan aluekehitysrahastolta
Asiakkaille ohjattu korkotuki lasketaan ajankulumisen perusteella koron tapaan ja se esitetään omana eränään tuloslaskelman korkotuotoissa.Vuonna 2001 aloitettiin sellaisten investointi- ja käyttöpääomalainojen myöntäminen, joihin valtion kansallisen korkotuen ohella saadaan korkotukea myös Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) varoista.

Korkotuetut luotot ja takaukset yhteensä     137 723 274 307 137 723 274 307
                 
D2 Palkkiotuotot ja -kulut
                 
          Konserni Emoyhtiö
(1 000 e)         31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014
Palkkiotuotot          
Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnasta   116 254 107 771 116 254 107 771
Muista takauksista   24 681 24 876 24 681 24 876
Luotonannosta   16 666 13 077 16 155 12 599
Muista   184 572 17 17
Yhteensä   157 785 146 295 157 107 145 263
Kaikki palkkiotuotot ovat rahoitusvaroista, joita ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti.
Palkkiokulut          
Jälleenvakuutustoiminnasta   -15 370 -6 996 -15 370 -6 996
Varainhankinnasta   -1 034 -761 -1 034 -761
Maksuliikenteestä   -100 -51 -98 -49
Muista   0 0 0 0
Yhteensä   -16 504 -7 808 -16 502 -7 806
Palkkiotuotot ja -kulut netto   141 280 138 487 140 606 137 457
Palkkiotuotot rahoitusvaroista, joita ei arvosteta käypään arvoon   157 785 146 295 157 107 145 263
Palkkiokulut rahoitusvaroista ja -veloista, joita ei arvosteta käypään arvoon -15 470 -7 047 -15 467 -7 045
                 
D3 Voitot ja tappiot käypään arvoon arvostettavista eristä
                 
      Konserni Emoyhtiö
(1 000 e)     Myynti-
voitot ja
-tappiot
Käyvän
arvon
muutokset
Yhteensä Myynti-
voitot ja
-tappiot
Käyvän
arvon
muutokset
Yhteensä
31.12.2015                
Käypään arvoon arvostettavista eristä            
Johdannaissopimuksista 0 11 562 11 562 0 -413 -413
Käypään arvoon arvostettavista veloista 0 -9 399 -9 399 0 -2 303 -2 303
Osakkeista ja osuuksista 1 113 -24 359 -23 246 0 0 0
Valuuttakurssierot 43 507 -43 236 271 37 055 -36 619 435
Yhteensä, netto 44 619 -65 432 -20 813 37 055 -39 335 -2 281
Rahoitusinsrumenttiluokittain, IAS 39            
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat erät 1 113 -154 638 -153 526 0 -135 158 -135 158
Lainat ja muut saamiset 43 507 89 206 132 713 37 055 95 823 132 877
Yhteensä, netto 44 619 -65 432 -20 813 37 055 -39 335 -2 281
31.12.2014            
Käypään arvoon arvostettavista eristä            
Johdannaissopimuksista 0 17 399 17 399 0 8 792 8 792
Käypään arvoon arvostettavista veloista 0 -20 932 -20 932 0 -9 752 -9 752
Osakkeista ja osuuksista -717 -6 087 -6 803 0 0 0
Valuuttakurssierot 33 811 -33 485 327 35 824 -35 419 404
Yhteensä, netto 33 095 -43 104 -10 009 35 824 -36 380 -556
Rahoitusinsrumenttiluokittain, IAS 39            
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat erät -717 -103 858 -104 575 0 -95 200 -95 200
Lainat ja muut saamiset 33 811 60 755 94 566 35 824 58 820 94 644
Yhteensä, netto 33 095 -43 104 -10 009 35 824 -36 380 -556
                 
D4 Sijoitustoiminnan nettotuotot
                 
          Konserni Emoyhtiö
(1 000 e)         31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014
Myytävissä olevista rahoitusvaroista          
Myytävissä olevista osakkeista ja osuuksista   -53 -219 -63 -219
- Myyntivoitot ja -tappiot   -53 -219 -63 -219
- Arvonalentumiset   0 0 0 0
Myytävissä olevista saamistodistuksista   68 188 68 -91
- Myyntivoitot ja -tappiot   68 -91 68 -91
- Arvonalentumiset   0 278 0 0
Osinkotuotot   111 978 18 12
Yhteensä   127 947 24 -298
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta   0 -2    
Sijoitustoiminnan nettotuotot yhteensä   127 945 24 -298
                 
D5 Liiketoiminnan muut tuotot
                 
          Konserni Emoyhtiö
(1 000 e)         31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014
Hallinnointipalkkio valtiontakuurahastolta vanhan kannan hoidosta 180 180 180 180
Hallinnointipalkkio EAKR:lta EAKR-rahoitustoiminnasta 0 94 0 94
Hallinnointipalkkiot tytäryhtiöiltä (sisäinen veloitus) 0 0 2 352 2 359
Vuokratuotot 80 170 239 341
Myyntivoitot/-tappiot 0 391 0 391
EAKR-pääomasijoitustoiminnan alijäämähyvitys 382 606 0 0
Muut 1 588 115 78 26
Yhteensä 2 231 1 556 2 850 3 391
                 
D6 Henkilöstökulut
                 
          Konserni Emoyhtiö
(1 000 e)   31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014
Palkat ja palkkiot   -24 025 -22 801 -23 035 -21 642
Henkilösivukulut   -6 388 -5 272 -6 123 -5 017
Eläkekulut          
- Maksupohjaiset järjestelyt   -4 321 -3 555 -4 095 -3 345
- Etuuspohjaiset järjestelyt   -497 -496 -497 -496
Muut henkilösivukulut   -1 571 -1 221 -1 531 -1 177
Yhteensä   -30 413 -28 073 -29 158 -26 659
                 
D7 Tilintarkastuspalkkiot
                 
          Konserni Emoyhtiö
(1 000 e)         31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014
Lakisääteinen tilintarkastus   -84 -73 -71 -63
Muut tilintarkastukseen liittyvät palvelut   -65 -157 -65 -157
Yhteensä   -149 -230 -136 -220
                 
D8 Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä
                 
          Konserni Emoyhtiö
(1 000 e)         31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014
Poistot ja arvonalentumiset          
Aineettomista hyödykkeistä   -667 -691 -633 -648
Aineellisista hyödykkeistä   -379 -356 -379 -356
- Kiinteistöistä   0 0 0 0
- Koneista ja kalustosta   -379 -292 -379 -292
- Muista aineellisista hyödykkeistä   0 -64 0 -64
Yhteensä   -1 046 -1 047 -1 012 -1 005
                 
D9 Liiketoiminnan muut kulut
                 
          Konserni Emoyhtiö
(1 000 e)         31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014
Vuokrakulut   -4 461 -4 313 -4 461 -4 313
Kiinteistökulut   -1 090 -782 -1 090 -782
Vientiluottorahoituksen ylijäämän palautus SVL:lle   0 0 -7 523 -6 185
Muut kulut   0 -2 0 0
Yhteensä   -5 552 -5 097 -13 075 -11 280
                 
D10 Arvonalentumiset luotoista, takaus- ja takuutappiot sekä muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot
                 
          Konserni Emoyhtiö
(1 000 e)         31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014
Arvonalentumiset luotoista ja takaustappiot          
Saamisten arvonalentumiset   -77 662 -69 431 -76 284 -68 398
- Toteutuneet luottotappiot   -103 871 -84 843 -102 493 -83 810
- Saamiskohtaisten arvonalentumisten muutos   18 634 12 901 18 634 12 901
- Ryhmäkohtaisten arvonalentumisten muutos   7 575 2 511 7 575 2 511
Takaustappiot   -9 175 -35 943 -9 175 -35 943
- Toteutuneet takaustappiot   -23 369 -33 596 -23 369 -33 596
- Sitoumuskohtaisten tappiovarausten muutos   12 628 -583 12 628 -583
- Ryhmäkohtaisten tappiovarausten muutos   1 566 -1 764 1 566 -1 764
Yhteensä, brutto   -86 837 -105 374 -85 459 -104 341
Valtion ja EAKR:n osuus toteutuneista luotto- ja takaustappioista *)   82 566 63 708 82 566 63 708
Yhteensä, netto         -4 271 -41 666 -2 893 -40 632
*) Valtion ja EAKR:n korvausosuus Finnvera Oyj:n lopullisista luotto- ja takaustappioista koskee ilman turvaavaa vakuutta myönnettyjä luottoja ja takauksia, joita oli 31.12.2015 yhteensä 2 162 (2 299) miljoonaa euroa. Korvausosuus oli tilikaudella kirjatuista luotto- ja takaustappioista 64,19 % (53,43 %).
Tappiot vientitakuu- ja erityistakaustoiminnasta        
Takuu- ja takaustappiot -10 398 7 848 -10 398 7 848
- Maksetut korvaukset -2 236 -2 136 -2 236 -2 136
- Kertynyt takaisinperintä 6 092 2 067 6 092 2 067
- Takaisinperintäsaamisten muutos -3 187 -4 414 -3 187 -4 414
- Tappiovaraukset vientitakuu- ja erityistakaustoiminnasta -11 067 12 332 -11 067 12 332
Yhteensä -10 398 7 848 -10 398 7 848
Arvonalentumiset luotoista ja takaus-/takuutappiot yhteensä -14 669 -33 817 -13 291 -32 784
Muiden rahoitusvarojen arvonalentumiset        
Aloitusrahasto Vera Oy:n osakkeiden alaskirjaus 0 0 -25 000 -9 000
Yhteensä         0 0 -25 000 -9 000
                 
D11 Tuloverot
                 
              Konserni
(1 000 e)             31.12.2015 31.12.2014
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvasta verosta     -2 854 -1 639
Aikaisempien tilikausien verosta     0 2
Laskennallisista veroista     455 924
Yhteensä     -2 399 -713
Finnvera Oyj on TVL 20§:n perusteella tuloverosta vapaa yhteisö.          
                 
×

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri