Esikatsele PDF
Siirry latauskeskukseen Tulosta

C Segmentti-informaatio

Finnveran segmentti-informaatio perustuu yhtiön sisäiseen liiketoiminta-aluejakoon ja organisaatiorakenteeseen. Asiakasyritykset on jaettu liiketoiminta-alueisiin niiden koon ja kehitysvaiheen rahoitustarpeen mukaisesti. Kullekin liiketoiminta-alueelle on rakennettu oma palvelukonseptinsa. Yhtiön segmentit ovat pienrahoitus, alueellinen rahoitus, kasvu- ja kansainvälistymisrahoitus, viennin rahoitus, vientiluottojen rahoitus ja pääomasijoitustoiminta.
               
Pienrahoitus-segmentin asiakkaita ovat paikallisesti toimivat alle 10 henkilön yritykset. Pienrahoitus tarjoaa rahoituspalveluja yritystoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen yhteistyössä seudullisten yrityspalvelujen ja muiden rahoittajien kanssa.
               
Alueellinen rahoitus -segmentin asiakkaita ovat pk-yritykset ja suuret yritykset erityisin perustein. Asiakaskunnassa on sekä tuotannollisia että palveluyrityksiä. Alueellinen rahoitus tarjoaa rahoitusratkaisuja erityisesti yritysten kehitys- ja kasvutarpeisiin sekä sukupolvenvaihdoksiin yhteistyössä muiden rahoittajien kanssa.
               
Kasvu- ja kansainvälistymisrahoitus -segmentin asiakkaita ovat pk-yritykset, joilla on kansainvälistymiseen perustuva kasvun strategia. Osa asiakkaista on jo kansainvälistynyt ja harjoittaa vientiä, osa on vasta tämän kehityksen alkuvaiheessa. Yritykset käyttävät yleensä myös muiden  kasvuyrityspalveluorganisaatioiden (Finpro, Tekes, ELY-keskus) palveluja sekä hyödyntävät Finnveran viennin rahoituspalveluja.
               
Viennin rahoitus -segmentti muodostuu vientitakuu- ja vientiluottojen rahoitustoiminnasta, jonka asiakkaina ovat yleensä suuryrityksiksi luokitellut Suomessa toimivat viejät ja niiden kotimaiset ja ulkomaiset viennin rahoittajat. Lisäksi segmenttiin kuuluu tytäryhtiöistä Suomen Vientiluotto Oy, joka tarjoaa vientiluottojen rahoitusta sekä lähdeverosopimuksiin perustuvaa viennin rahoitusta ja hallinnoi OECD-ehtoisiin vientiluottoihin ja alusrahoitukseen liittyvää korontasausjärjestelmää. Finnvera on Suomen virallinen vientitakuulaitos, Export Credit Agency (ECA). Viennin rahoitus tarjoaa asiakkaiden tarpeisiin kilpailukykyisiä vientitakuupalveluja.
               
Pääomasijoitustoiminta-segmentti muodostuu konsernin pääomasijoitustoiminnasta. Finnvera Oyj:n tytäryhtiöistä Veraventure Oy ja Aloitusrahasto Vera Oy tekevät pääomasijoituksia yrityksiin.
               
Kullekin segmentille kohdistetaan ne tuotot, kulut, varat ja velat, joiden katsotaan sille kuuluvan tai olevan järkevällä perusteella kohdistettavissa. Kaikki tuotot ja kulut on kohdennettu segmenteille. Segmenttien välillä ei ole merkittävää liiketoimintaa.
               
Finnveran segmenttien tuloksellisuuden arviointi sekä segmenteille kohdennettavia resursseja koskevat päätökset perustuvat liikevoittoon. Segmenttien varojen ja velkojen arvostusperiaatteet ovat samat kuin mitä konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteissa on esitetty.
               
Finnvera-konsernilla on toimintaa vain Suomessa, ja sen asiakaskunta koostuu laajasta joukosta eri toimialoilla toimivia asiakkaita.

C1 Tulos segmenteittäin
               
(1 000 e) Paikalliset pienyritykset Kotimarkkina-yritykset Kv-kasvuyritykset Viennin rahoitus Pääomasijoitus-
toiminta
Eliminoinnit Konserni
yhteensä
Konserni              
1–12/2015              
Korkokate 9 102 28 642 6 697 11 057 519 0 56 016
Palkkiotuotot ja -kulut netto 4 523 21 444 13 986 101 330 -3 0 141 281
Arvonalentumiset, takaus- ja takuutappiot -1 691 -17 144 12 354 -6 811 -1 378 0 -14 669
Toimintakulut *) -11 090 -16 093 -9 821 -20 649 -4 867 12 947 -49 546
Poistot -83 -434 -211 -283 -34 0 -1 046
Muut tuotot/kulut **) -395 -1 731 -354 16 813 -19 826 -12 946 -18 455
Liikevoitto 366 14 685 22 651 101 456 -25 588 10 113 582
1–12/2014              
Korkokate 8 197 23 361 11 679 6 933 1 588 0 51 758
Palkkiotuotot ja -kulut netto 3 970 19 215 16 333 97 533 -2 0 137 049
Arvonalentumiset, takaus- ja takuutappiot 4 510 -39 519 -7 223 9 448 -1 033 0 -33 817
Toimintakulut *) -9 752 -13 525 -10 189 -18 975 -4 685 11 285 -45 840
Poistot -85 -445 -211 -263 -42 0 -1 048
Muut tuotot/kulut **) 20 -793 55 7 556 -3 058 -11 287 -7 507
Liikevoitto 6 860 -11 705 10 443 102 233 -7 233 -2 100 596
Emoyhtiö              
1–12/2015              
Korkokate 9 102 28 642 6 697 3 936 0 0 48 377
Palkkiotuotot ja -kulut netto 4 523 21 444 13 986 100 652 0 0 140 606
Arvonalentumiset, takaus- ja takuutappiot -1 691 -17 144 12 354 -6 811 0 0 -13 291
Toimintakulut *) -11 090 -16 093 -9 821 -18 254 0 0 -55 258
Poistot -83 -434 -211 -283 0 0 -1 012
Muut tuotot/kulut **) -395 -1 731 -354 3 072 -25 000 0 -24 407
Liikevoitto 366 14 685 22 651 82 311 -25 000 0 95 014
1-12/2014              
Korkokate 8 197 23 361 11 679 3 460 0 0 46 697
Palkkiotuotot ja -kulut netto 3 970 19 215 16 333 96 501 0 0 136 019
Arvonalentumiset, takaus- ja takuutappiot 4 510 -39 519 -7 223 9 448 0 0 -32 784
Toimintakulut *) -9 752 -13 525 -10 189 -16 559 0 0 -50 024
Poistot -85 -445 -211 -263 0 0 -1 005
Muut tuotot/kulut **) 20 -793 55 3 255 -9 000 0 -6 463
Liikevoitto 6 860 -11 705 10 444 95 841 -9 000 0 92 440
               
*) Toimintakulut = hallintokulut + liiketoiminnan muut kulut - poistot
**) Voitot/tappiot käypään arvoon arvostettavista eristä + sijoitustoiminnan nettotuotot + liiketoiminnan muut tuotot + rahoitusvarojen arvonalentumistappiot
×

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri