Esikatsele PDF
Siirry latauskeskukseen Tulosta

Tilinpäätöksen liitetiedot

A Tilinpäätösperiaatteet

A1 Konsernin perustiedot

Konsernin emoyhtiö Finnvera Oyj rahoittaa pk-yritysten toimintaa, yritysten vientiä ja kansainvälistymistä sekä toimii osaltaan valtion aluepoliittisten tavoitteiden toteuttajana. Lisäksi konserniin kuuluvat pääomasijoitustoimintaa harjoittavat Veraventure Oy ja Aloitusrahasto Vera Oy sekä vientiluottojen rahoitukseen keskittynyt Suomen Vientiluotto Oy.

Konsernin emoyhtiö on suomalainen, Suomen lakien mukaan perustettu osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Kuopio ja rekisteröity osoite PL 1127, Kallanranta 11, 70111 Kuopio. Hallitus on hyväksynyt tilinpäätöksen 25.2.2016.

Jäljennös konsernitilinpäätöksestä on saatavissa internet-osoitteesta www.finnvera.fi tai konsernin pääkonttoreista osoitteissa Kallanranta 11, 70110 Kuopio ja Eteläesplanadi 8, 00100 Helsinki.

A2 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että emoyhtiön tilinpäätöksen. Tilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu 31.12.2015 voimassaolevaa IFRS -normistoa, jolla tarkoitetaan EU:n IAS-asetuksessa n:o 1606/2002 säädetyn menettelyn mukaisesti EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä standardeja ja niistä annettuja tulkintoja. Tilinpäätöksen liitetiedot ovat myös suomalaisen kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön mukaiset.

Tilinpäätös on laadittu alkuperäisiin hankintamenoihin perustuen lukuun ottamatta myytävissä olevia rahoitusvaroja ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavia rahoitusvaroja ja -velkoja.

Tilinpäätöstiedot esitetään tuhansina euroina.

Sovelletut uudet ja uudistetut standardit ja tulkinnat

Finnvera otti vuonna 2015 käyttöön seuraavat uudet tai uudistetut IFRS-standardit ja tulkinnat:

  • IFRS–standardeihin tehdyt vuosittaiset parannukset (Annual Improvements) 2010–2012 ja 2011–2013 (sovellettava pääosin 1.7.2014 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Muutosten vaikutukset vaihtelevat standardeittain, mutta ne eivät ole merkittäviä.

Myöhemmin sovellettavat uudet ja uudistetut standardit ja tulkinnat

IASB on julkistanut seuraavat uudet tai uudistetut standardit ja tulkinnat. Konserni ottaa ne käyttöön kunkin standardin ja tulkinnan voimaantulopäivästä lähtien, tai mikäli voimaantulopäivä on muu kuin tilikauden ensimmäinen päivä, voimaantulopäivää seuraavan tilikauden alusta lukien.

Tilikausi 2016

  • IFRS –standardeihin tehdyt vuosittaiset parannukset (Annual Improvements) 2012–2014 (sovellettava 1.1.2016 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Muutosten vaikutukset vaihtelevat standardeittain, mutta ne eivät ole merkittäviä.
  • Muutos IAS 1:een Tilinpäätöksen esittäminen (sovellettava 1.1.2016 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Muutokset selventävät IAS 1:n ohjeistusta olennaisuuteen, tuloslaskelma- ja tase-erien yhdistämiseen, väliotsikoiden esittämiseen sekä tilinpäätöksen rakenteeseen ja laadintaperiaatteisiin liittyen. Muutoksella ei ole olennaista vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.

Tilikausi 2016 tai myöhemmin

  • IFRS 9 Rahoitusinstrumentit ja siihen tehdyt muutokset (sovellettava 1.1.2018 tai sen jälkeen alkavilla tiikausilla). Uusi standardi korvaa nykyisen standardin IAS 39 Rahoitusinstrumentit – kirjaaminen ja arvostaminen. IFRS 9 muuttaa rahoitusvarojen luokittelua ja arvostamista sekä sisältää rahoitusvarojen arvonalentumisen arviointiin uuden, odotettuihin luottotappioihin perustuvan mallin. Rahoitusvelkojen luokittelu ja arvostaminen vastaavat suurelta osin nykyisiä IAS 39:n vaatimuksia. Standardi on Finnveran näkökulmasta keskeinen. Finnvera on aloittanut standardin vaikutuksen analysoinnin.
  • IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista (sovellettava 1.1.2018 tai sen jälkeen alkavilla tiikausilla). Uusi standardi sisältää viisivaiheisen ohjeistuksen asiakassopimusten perusteella saatavien myyntituottojen kirjaamiseen ja korvaa nykyiset IAS 18- ja IAS 11 –standardit ja niihin liittyvät tulkinnat. Myynnin kirjaaminen voi tapahtua ajan kuluessa tai tiettynä ajankohtana, ja sen keskeisenä kriteerinä on määräysvallan siirtyminen. Standardi vaikuttaa palkkiotuottojen kirjaamiseen ja lisää myös esitettävien liitetietojen määrää.  Finnvera arvioi standardin muutoksen vaikutuksia konsernin tilinpäätökseen.

A3 Tilinpäätöksen yhdistelyperiaatteet

Tytäryhtiöt

Tytäryritykset ovat yrityksiä, joissa konsernilla on määräysvalta. Määräysvalta syntyy, kun konserni olemalla osallisena yhteisössä altistuu sen muuttuvalle tuotolle tai on oikeutettu sen muuttuvaan tuottoon ja pystyy vaikuttamaan siihen käyttämällä yhteisöä koskevaa valtaansa. Konsernitilinpäätös käsittää tytäryhtiöt, joiden äänimäärästä emoyhtiö omistaa yli 50 prosenttia tai joissa yhtiöllä muuten on määräysvalta.

Emoyhtiön tilinpäätöksessä tytäryritysomistus on kirjattu hankintamenoon. Tytäryritysten osakkeiden arvo testataan tilinpäätöksen yhteydessä ja kirjataan tarvittaessa arvonalentuminen.

Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty emoyhtiön ja tytäryritysten tilinpäätökset.

Konsernin keskinäinen osakkeenomistus on eliminoitu hankintamenetelmällä. Hankitut tytäryritykset yhdistellään konsernitilinpäätökseen hankinta-ajankohdasta lähtien siihen saakka, kunnes määräysvalta lakkaa.

IFRS 1 -standardin salliman helpotuksen mukaisesti ennen siirtymispäivää 1.1.2006 yhdisteltyjen yhtiöiden hankintamenot on käsitelty suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaisesti. Konserni ei ole tehnyt yrityshankintoja siirtymispäivän jälkeen.

Osakkuusyhtiöt

Osakkuusyhtiöinä käsitellään yhtiöt, joissa konsernilla on huomattava vaikutusvalta, mutta ei valtaa määrätä yrityksen talouden ja liiketoiminnan periaatteista.  Huomattava vaikutusvalta toteutuu, kun konserni omistaa 20–50 prosenttia yrityksen äänivallasta. Osakkuusyritykset yhdistellään konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmällä.

Finnveran tytäryhtiöidensä kautta tekemät pääomasijoitukset on käsitelty IAS 28 Sijoitukset osakkuusyrityksiin -standardin suomalla vaihtoehtoisella tavalla käypään arvoon tuloksen kautta kirjattavina sijoituksina. Käyvän arvon muutokset kirjataan tuloslaskelman erään voitot/tappiot käypään arvoon arvostettavista eristä.

Sisäisten erien eliminointi konsernitilinpäätöksessä

Konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäiset saamiset ja velat sekä sisäisten tapahtumien realisoitumattomat katteet ja konserniyhtiöiden välinen voitonjako eliminoidaan konsernitilinpäätöstä laadittaessa.

Määräysvallattomien omistajien osuus

Määräysvallattomille omistajille kuuluva osuus omasta pääomasta ja tilikauden laajasta tuloksesta esitetään erikseen laajassa tuloslaskelmassa ja taseessa oman pääoman osana.

A4 Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen

Konsernitilinpäätös on esitetty euroina, joka on kaikkien konserniin kuuluvien yritysten toiminta- ja esittämisvaluutta.

Ulkomaan rahan määräiset liiketapahtumat kirjataan tapahtumapäivän kurssiin ja ulkomaan rahan määräiset varat ja velat muunnetaan käyttäen tilinpäätöspäivän kursseja.  Muuntamisesta syntyneet kurssivoitot ja -tappiot kirjataan laajan tuloslaskelman erään Voitot ja tappiot käypään arvoon tuloksen kautta arvostettavista eristä.

A5 Tuottojen ja kulujen tuloutusperiaatteet

Korkokate

Korkotuotot ja -kulut jaksotetaan efektiivisen koron menetelmällä sopimuksen juoksuajalle. Efektiivisen koron laskemisessa otetaan huomioon saadut ja maksetut palkkiot ja korkopisteet, jotka ovat olennainen osa saamisen efektiivistä korkoa, transaktiomenot sekä muut mahdolliset yli- ja alikurssit. Valtiolta saadut korkotuet jaksotetaan vastaavasti efektiivisen koron menetelmällä sopimuksen juoksuajalle.

Saamisten suojaamiseksi tehtyjen koronvaihtosopimusten korot käsitellään korkotuottojen oikaisueränä ja velkojen suojaamiseksi tehtyjen koronvaihtosopimusten korot korkokulujen oikaisueränä.

Palkkiotuotot  ja -kulut, netto

Takaus- ja takuupalkkiot jaksotetaan sopimuksen juoksuajalle. Muut palkkiotuotot ja -kulut kirjataan pääsääntöisesti palvelun suorittamisen yhteydessä.

Voitot ja tappiot käypään arvoon arvostettavista eristä

Voitot ja tappiot (realisoituneet ja realisoitumattomat) johdannaissopimuksista, käypään arvoon arvostettavista veloista ja pääomasijoituksista sekä valuuttakurssierot esitetään laajan tuloslaskelman erässä Voitot ja tappiot käypään arvoon arvostettavista eristä.

Sijoitustoiminnan nettotuotot

Myytävissä oleviksi luokitelluista osakkeista, osuuksista ja saamistodistuksista saadut myyntivoitot ja -tappiot, näihin eriin liittyvät arvonalennukset samoin kuin sijoituskiinteistöistä saadut tuotot ja niistä aiheutuneet kulut esitetään erässä Sijoitustoiminnan nettotuotot.

Sijoitustoiminnan nettotuotoissa esitetään myös osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta sekä saadut osinkotulot. Osinkotulot kirjataan tuotoksi sinä tilikautena, jona oikeus niiden saamiseen on syntynyt.

Avustukset

Finnvera saa valtiolta korko- ja takausprovisiotukea sekä korvausta syntyvistä luotto- ja takaustappioista luotoista ja takauksista, jotka se on myöntänyt tietyin valtion kanssa sovittujen aluepoliittisten perusteiden mukaisesti. Luotto- ja takaustappiokorvauksia maksetaan luotoista ja takauksista, jotka on myönnetty ilman turvaavaa vakuutta.

Korko- ja provisiotuet jaksotetaan efektiivisen koron menetelmällä sopimuksen juoksuajalle ja luottotappioista saadut korvaukset kirjataan, kun sopimusperusteinen oikeus niiden saamiseen on syntynyt.

Finnvera on saanut tilikauden aikana valtiolta 10 milj.€ avustusta tytäryhtiönsä Aloitusrahasto Oy:n pääomittamiseen. Varat on tarkoitettu käytettäväksi Aloitusrahaston EAKR-sijotustoimintaan. Saatu avustus on kirjattu Finnveran tilinpäätöksessä muihin velkoihin (Liitetieto E12).

A6 Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomina hyödykkeinä käsitellään atk-sovellusten ja -ohjelmistojen kehittämismenot silloin, kun niiden hankintameno on luotettavasti määritettävissä ja on todennäköistä, että niistä koituu taloudellista hyötyä.

Aineettomat hyödykkeet kirjataan kertyneillä poistoilla ja arvonalentumisilla vähennettyyn alkuperäiseen hankintamenoon ja ne poistetaan tasapoistoina niiden arvioidun viiden vuoden taloudellisen vaikutusajan kuluessa.

Aineelliset hyödykkeet

Aineellisia käyttöomaisuushyödykkeitä ovat omassa käytössä olevat kiinteistöt, koneet, laitteet ja kalusto. Omassa käytössä oleviksi kiinteistöiksi on luokiteltu kiinteistöt, joiden pinta-alasta merkittävä osuus on Finnveran tai sen tytäryhtiöiden käytössä.

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet arvostetaan kertyneillä poistoilla ja arvonalentumisilla vähennettyyn alkuperäiseen hankintamenoon. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet poistetaan niiden arvioituna taloudellisena vaikutusaikana, jotka ovat seuraavat:

Rakennukset                                                                  30–40 vuotta

Koneet ja kalusto                                                            5–7 vuotta

Aineettomien hyödykkeiden ja aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden arvonalentuminen

Jokaisena tilinpäätöspäivänä aineettomien hyödykkeiden ja aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden osalta arvioidaan, onko arvonalentumisesta viitteitä. Jos arvonalentumisesta on viitteitä, arvioidaan omaisuuserästä kerrytettävissä oleva rahamäärä. Mikäli omaisuuserän kirjanpitoarvo on suurempi kuin kerrytettävissä oleva rahamäärä, kirjataan arvonalentumistappio tulosvaikutteisesti.

A7 Työsuhteen päättymisen jälkeisistä etuuksista aiheutuvat kulut

Konserniyritysten eläkejärjestelyt luokitellaan joko etuusperusteisiksi tai maksuperusteisiksi järjestelyiksi. Maksuperusteisissa järjestelyissä konserni suorittaa kiinteitä maksuja eläkevakuutusyhtiölle eikä sillä ole oikeudellista tai tosiasiallista velvoitetta suorittaa lisämaksuja. Maksuperusteisista järjestelyistä aiheutuvat velvoitteet kirjataan kuluksi sillä tilikaudella, jota veloitus koskee. Etuusperusteiset järjestelyt kirjataan kuluksi henkilöiden palvelusajalle vakuutusmatemaattisten laskelmien perusteella. Taseeseen kirjataan etuusperusteisten eläkejärjestelyiden nettovelka.

Kauden työsuoritukseen perustuvat menot ja etuusperusteisten järjestelyiden nettovelan korko kirjataan tulosvaikutteisesti ja esitetään työsuhde-etuuksista aiheutuvissa kuluissa. Etuusperusteisten järjestelyiden nettovelan uudelleen määrittämisestä aiheutuvat erät (mm. vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot sekä järjestelyyn kuuluvien varojen tuotto) kirjataan muihin laajan tuloksen eriin sillä tilikaudella, jona ne syntyvät.

A8 Tuloverot

Laajan tuloslaskelman tuloverot muodostuvat tilikauden ja aikaisempien tilikausien tuloveroista ja laskennallisista veroista. Verot kirjataan tuloslaskelmaan lukuun ottamatta suoraan omaan pääomaan kirjattavista eristä laskettua verovaikutusta, joka kirjataan osaksi omaa pääomaa.

Laskennalliset verot lasketaan varojen ja velkojen kirjanpitoarvon ja verotuksen perustana olevan arvon välisestä erosta. Laskennalliset verot on laskettu 20,0 prosentin yhteisöveron mukaan.

Valtioneuvosto on 20.12.2007 saattanut asetuksella voimaan eduskunnan säätämän tuloverolain muutoksen, jolla Finnvera Oyj tehtiin tuloverovapaaksi 1.1.2007 alkaen. Finnvera Oyj:n tytäryhtiöillä ei ole vastaavaa verovapautta.

A9 Myytävänä olevaksi luokitellut pitkäaikaiset omaisuuserät

Pitkäaikaiset omaisuuserät ja niihin välittömästi liittyvät velat luokitellaan myytävänä olevaksi, mikäli niiden kirjanpitoarvoa vastaava määrä tulee kertymään pääasiassa omaisuuserän myynnistä jatkuvan käytön sijaan. Myytävänä olevaksi luokittelun edellytyksien katsotaan täyttyvän, kun myynti on erittäin todennäköinen ja omaisuuserä on välittömästi myytävissä nykyisessä kunnossaan yleisin ja tavanomaisin ehdoin, johto on sitoutunut myyntiin ja myynnin odotetaan tapahtuvan vuoden kuluessa luokittelusta.

Myytävänä olevaksi omaisuuseräksi luokitellut omaisuuserät arvostetaan kuhunkin erään sovellettavien IFRS-standardien mukaisesti. Jos myöhemmin todetaan, että myytävänä olevaksi luokitellun omaisuuserän luokittelemisen edellytykset eivät enää täyty, kyseinen omaisuuserä siirretään takaisin esitettäväksi ja arvostettavaksi siihen sovellettavien IFRS-standardien mukaisesti.

A10 Rahoitusvarat ja -velat

Luokittelu

Rahoitusvarat luokitellaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin, lainoihin ja muihin saamisiin sekä myytävissä oleviin rahoitusvaroihin. Rahoitusvelat luokitellaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvelkoihin ja muihin rahoitusvelkoihin.

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ja -velat

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavia tase-eriä ovat kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaissopimukset ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi määritetyt rahoitusvelat. Finnveralla ei ole kaupankäyntivaroja ja -velkoja.

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritettyjä eriä ovat johdannaissopimukset sekä sellaiset käypään arvoon tulosvaikutteisesti määritetyt velat, joihin liittyvää korko- tai valuuttariskiä on suojattu johdannaissopimuksilla. Finnvera soveltaa IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen -standardin mukaista käyvän arvon optiota näiden erien kirjaamisessa. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien varojen ja velkojen käyvän arvon muutos kirjataan laajan tuloslaskelman erään Voitot ja tappiot käypään arvoon arvostettavista eristä.

Konsernin tekemät pääomasijoitukset on alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä määritetty käypään arvoon tuloksen kautta kirjattaviksi. Sijoitukset arvostetaan käypään arvoon ja arvonmuutos kirjataan tuloslaskelman erään voitot/tappiot käypään arvoon arvostettavista eristä (pääomasijoitusten käyvän arvon määräytyminen; katso kohta A12 Johdon harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet).

Lainat ja muut saamiset

Lainoiksi ja muiksi saamisiksi luokitellaan sopimukset, joihin liittyvät maksut ovat kiinteitä tai määritettävissä olevia ja joita ei noteerata toimivilla markkinoilla. Lainat ja muut saamiset merkitään alun perin kirjanpitoon kirjattaessa käypään arvoon lisättynä hankinnasta välittömästi aiheutuneilla menoilla. Alkuperäisen kirjaamisen jälkeen erät arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon efektiivisen koron menetelmällä.

Myytävissä olevat rahoitusvarat

Myytävissä oleviin rahoitusvaroihin luokitellaan johdannaisvaroihin kuulumattomat rahoitusvarat, jotka on määritetty myytävissä oleviksi tai jotka eivät kuulu muihin rahoitusvarojen ryhmiin.

Finnverassa myytävissä oleviksi rahoitusvaroiksi on luokiteltu saamistodistukset ja muut kuin pääomasijoitustoimintaan kuuluvat osakkeet ja osuudet. Erät merkitään alun perin kirjanpitoon kirjattaessa hankintamenoon lisättynä hankintaan kohdistettavissa olevilla transaktiokuluilla. Tämän jälkeen myytävissä olevat rahoitusvarat arvostetaan käypään arvoon ja arvonmuutos kirjataan muihin laajan tuloksen eriin ja esitetään oman pääoman käyvän arvon rahastossa.

Jos myytävissä oleviin rahoitusvaroihin kuuluvan omaisuuserän arvo on merkittävästi tai pitkäaikaisesti alentunut, kirjataan omaan pääomaan kertynyt tappio tulosvaikutteisesti. Kriteerit ovat seuraavat: yritys on asetettu konkurssiin tai se on maksukyvytön tai se on tehnyt yrityssaneeraussopimuksen tai hakenut suojaa velkojiaan vastaan tai velkojiin vaikuttava laaja uudelleenjärjestely on meneillään.

Muut rahoitusvelat

Muita rahoitusvelkoja ovat ne muut velat, velat luottolaitoksille ja asiakkaille sekä liikkeeseen lasketut velkakirjat, joita ei ole määritetty käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi.

Muina rahoitusvelkoina käsitellään myös valtiolta tytäryhtiöiden hankintaa varten saadut tuet ja avustukset, näihin varoihin tietyssä tilanteissa liittyvän palautusvelvollisuuden takia.

Rahoitusvelat kirjataan taseeseen saadun vastikkeen määräisenä transaktiokuluilla oikaistuina ja arvostetaan efektiivisen koron menetelmällä jaksotettuun hankintamenoon

Finnvera käsittelee valtion konsernille myöntämiä korottomia pääomalainoja omistajan ominaisuudessa myönnettyinä ja nimellismääräänsä arvostettuna niihin liittyvien erityisehtojen ja erityisen luonteen vuoksi.

Käyvän arvon määräytyminen

Rahoitusinstrumenttien käypä arvo määritetään seuraavien periaatteiden pohjalta:

Taso 1: Aktiivisilla markkinoilla kaupankäynnin kohteena olevien noteerattujen osakkeiden, rahastosijoitusten ja muiden rahoitusinstrumenttien käypä arvo perustuu julkiseen noteeraukseen.

Taso 2: Mikäli rahoitusinstrumenteille kokonaisuutena ei ole olemassa julkista noteerausta, mutta sen osatekijöille on olemassa toimivat markkinat, käypä arvo määritellään osatekijöiden markkinahintojen perusteella käyttäen soveltuvaa arvostusmallia. Arvostusmallit voivat vaihdella rahoitusinstrumenteittain.

Taso 3: Mikäli markkinat eivät ole toimivat tai rahoitusinstrumentille ei ole noteerausta, määritellään arvo yleisesti käytettyjen arvostusmallien avulla. Mikäli käyvän arvon määritystä ei ole mahdollista tehdä luotettavasti, arvostetaan rahoitusinstrumentti hankintamenoon vähennettynä mahdollisesti tehdyillä arvonalentumiskirjauksilla.

Konsernin rahoitusvarojen ja velkojen liitetiedossa on kuvattu tarkemmin käyvän arvon määrittämisperiaatteet rahoitusinstrumenteittain, eri tilanteissa käytetyt arvostusmallit sekä rahoitusinstrumenttien käyvän arvon jaottelu sen mukaan, ovatko ne saatu julkisen noteerauksen (taso 1), todennettavissa olevia tietoja käyttävien arvostusmallien avulla (taso 2) vai käyttäen arvostusmalleja, jotka perustuvat ei-todennettavissa olevaan tietoon (taso 3).

Rahoitusvarojen ja -velkojen taseeseen kirjaaminen ja taseesta pois kirjaaminen

Lainat ja muut saamiset merkitään taseeseen asiakkaan nostaessa lainan, myytävissä olevat rahoitusvarat ja johdannaissopimukset kauppapäivänä ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt velat silloin, kun vastike saadaan.

Rahoitusvarat kirjataan pois taseesta, kun sopimusperusteinen oikeus varoihin lakkaa tai kun on siirretty merkittävältä osin riskit ja tuotot toiselle osapuolelle. Rahoitusvelat kirjataan pois taseesta, kun velvoitteet on täytetty.

Rahoitusvarojen arvonalentuminen

Lainoista ja muista saamisista kirjataan arvonalentumistappio, kun on objektiivista näyttöä siitä, että saamisten arvo on alentunut yhden tai useamman tappion synnyttämän tapahtuman seurauksena ja tällä on vaikutus saamisista tulevaisuudessa saataviin rahavirtoihin.

Objektiivinen näyttö asiakkaan kyvystä suoriutua velvoitteistaan perustuu asiakkaiden riskiluokitukseen sekä konsernin kokemukseen ja johdon arvioon maksuhäiriöiden vaikutuksesta saamisten kerryttämiseen.

Arvonalentumisia arvioidaan yksittäin ja saamisryhmäkohtaisesti. Yksittäin arvioidaan ne saamiset, joissa asiakkaan vastuiden määrä on merkittävä. Saamisryhmäkohtaista tarkastelua varten saamiset jaetaan luottoriskiltään samanlaisiin ryhmiin.

Arvonalentumistappio kirjataan, mikäli saamisen alkuperäisellä efektiivisellä korolla diskontattujen vastaisten rahavirtojen nykyarvo on pienempi kuin saamisen kirjanpitoarvo. Tarkastelussa otetaan huomioon vakuudesta sen realisoinnissa saatava määrä sekä valtiolta saatavat luottotappiokorvaukset.

Arvonalentuminen kirjataan toteutuneeksi tappioksi, kun velallinen on konkurssimenettelyssä todettu varattomaksi, lopettanut toimintansa tai saaminen on joko vapaaehtoisessa tai lakisääteisessä velkajärjestelyssä annettu anteeksi.

A11 Varaukset

Vientitakuutappiovaraukset

Vientitakuu- ja erityistakauskannasta kirjataan varaus, kun on objektiivista näyttöä siitä, että korvausvelvoitteen syntyminen on todennäköistä ja vastuusta arvioidaan korvauksien kautta maksuun tulevan rahavirran efektiivisellä korolla diskontatun nykyarvon olevan suurempi kuin korvausten perusteella syntyvien takaisinperintäsaamisten vastaavalla tavalla diskontatun rahavirran.

Objektiivinen näyttö asiakkaan kyvystä suoriutua velvoitteistaan perustuu asiakkaiden riskiluokitukseen sekä konsernin kokemukseen ja johdon arvioon asiakkaan kyvystä vastata takuun kattaman luoton maksuista.

Varaustarvetta arvioidaan vastuu- ja ryhmäkohtaisesti. Yksittäin arvioidaan ne vastuut, joissa vastuiden määrä on merkittävä, ts. takuukatteen mukainen kokonaisvastuu vähintään 500 000 euroa. Pienemmistä vastuista varaustarve arvioidaan ryhmäkohtaisesti.

Takaustappiovaraukset

Takaustappiovaraukset kirjataan takauskannasta samojen periaatteiden mukaisesti kuin lainoista ja muista saamisista kirjattavat yksittäiset ja saamisryhmäkohtaiset arvonalentumistappiot.

A12 Vuokrasopimukset

Vuokrasopimukset luokitellaan rahoitusleasingsopimuksiin ja muihin vuokrasopimuksiin sen perusteella, siirtyvätkö omistamiseen liittyvät olennaiset riskit ja edut vuokralleottajalle. Finnveralla ei ole rahoitusleasingsopimuksiksi luokiteltavia vuokrasopimuksia.

Muiden vuokrasopimusten osalta Finnvera on sekä vuokralleottaja että vuokralleantaja. Sopimusten perusteella suoritettavat ja saatavat vuokrat kirjataan kuluksi ja tuotoksi tulosvaikutteisesti tasaerinä vuokra-ajan kuluessa. Muut vuokrasopimukset ovat lähinnä toimitiloihin liittyviä sopimuksia.

A13 Johdon harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet ja arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät

Tilinpäätöstä laadittaessa edellytetään tietyiltä osin arvioiden tekemistä. Finnverassa keskeiset arviot liittyvät lainojen ja muiden saamisten arvonalentumistappioiden arviointiin, takaus- ja vientitakuuvastuista kirjattaviin varauksiin sekä osakkuusyhtiösijoitusten ja rahoitusinstrumenttien käypien arvojen määrittämiseen.

Arvonalentumistappiot lainoista ja muista saamisista

Pk-yritysrahoituskantaan kuuluvien saamisten arvonalentumistestaus tehdään suurempien erien osalta yksittäin ja muiden erien osalta saamisryhmäkohtaisesti. Saamisten arvonalentumistestaus perustuu arvioihin tulevaisuudessa saatavista rahavirroista. Saamisten arvo on alentunut, jos saamisen arvioitu tilinpäätöshetkeen diskontattu rahavirran arvo vakuudet huomioiden on pienempi kuin saamisen kirjapitoarvo.

Arvonalentumistappioiden kirjausperiaatteet kuvataan tarkemmin kohdassa rahoitusvarojen arvonalentuminen. Tilikauden aikana on kirjattu arvonalentumistappioita vain taseen erästä saamiset asiakkailta. Taseen liitetiedossa E2 on esitetty arvonalentumistappioiden määrä.

Varaukset

Pk-yritysrahoituksen ja viennin rahoituksen takaus- ja vientitakuuvastuista kirjataan varaus, kun on objektiivista näyttöä siitä, että korvausvelvoitteen syntyminen on todennäköistä ja vastuusta arvioidaan korvauksien kautta maksuun tulevan tilinpäätöshetkeen diskontatun rahavirran arvon olevan suurempi kuin korvausten perusteella syntyvien takaisinperintäsaamisten vastaavalla tavalla diskontatun rahavirran arvon.

Varausten kirjausperiaatteet kuvataan tarkemmin tilinpäätösperiaatteiden kohdassa A10. Varaukset on tehty taseen ulkopuoliset sitoumukset –liitetiedossa esitetyistä vastuista.

Pääomasijoitusten käyvän arvon arviointi

Pääomasijoitustoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden, Veraventure Oy ja Aloitusrahasto Vera Oy, pääomasijoitusten käypä arvo määritetään yhtiön hallituksen hyväksymällä arvostusmenetelmällä, joka noudattaa IPEV:n (International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines) aikaisen vaiheen yritysten arvonmääritysperiaatteita ja suosituksia.

Menetelmässä sijoituksen käyvän arvon määrittely perustuu ulkopuolisten sijoittajien tekemään arvonmääritykseen ja sijoituksiin sekä rahaston hallituksen hyväksymään kohdeyhtiön arvostukseen. Arvonmäärityksen lähtökohtana on edellisen toteutuneen sijoituskierroksen perusteella määräytyvä arvo, jota tarvittaessa korjataan huomioiden kohdeyrityksessä, sen menestyksessä ja toimintaympäristössä tapahtuneilla muutostekijöillä. Omistusosuuden arvoa määriteltäessä huomioidaan myös mahdollisten optioiden ja vaihto-oikeuksien vaikutus omistuksen arvoon. Alle vuoden ikäiset ensisijoitukset arvostetaan kirjanpitoarvoonsa. Rahastosijoitukset arvostetaan myös IPEV:n arvonmääritysperiaatteiden mukaisesti.

Valtion toimintalinjausten mukaisesti Finnvera tulee luopumaan pääomasijoitustoiminnasta merkittäviltä osin. Finnvera on käynnistänyt tähän liittyvät toimenpiteet, mistä johtuen pääomasijoitusten käyvän arvon määrittämisessä on huomioitu myös Finnveran ja pääomasijoitustoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden johdon arvio sijoitusten käyvästä arvosta.

Rahaston aikaisen vaiheen sijoitusten salkun ollessa laaja (n. 150 kpl), keskimääräisen yksittäisen sijoituksen arvossa tapahtuva 10 %:n muutos vaikuttaa salkkutasolla 0,07 %-yksikköä.

Velkojen ja johdannaissopimusten käyvän arvon arviointi

Pk-yritysrahoitukseen ja vientiluottojen rahoitukseen liittyvien käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattujen velkojen ja johdannaissopimusten käypä arvo on määritetty rahavirtojen nykyarvoon perustuvalla menetelmällä, jossa laskentaperusteena käytetään tilikauden päättymispäivän markkinakorkoja ja muuta laskentainformaatiota. Johdannaissopimusten käyvät arvot vastaavat markkinoiden keskihintaa tilanteissa, joissa konserni siirtäisi tai purkaisi johdannaissopimuksen tavanomaisessa liiketoimessa tilikauden päättymispäivän markkinaolosuhteissa. Johdannaissopimuksiin liittyvää luottoriskiä vähennetään vakuusjärjestelyillä.

A14 Aikaisempia tilikausia koskevan virheen korjaus

Vientitakuiden takuumaksutuottoja (palkkiotuotot) ja jälleenvakuutusmaksukuluja (palkkiokulut) on järjestelmävirheen seurauksena jaksotettu tulosvaikutteisesti aikaisempina tilikausina liian vähän. Vastaavasti takuumaksuennakot (saadut ennakot) ja jälleenvakuutusmaksuennakot (maksetut ennakot) ovat taseessa olleet liian suuret. Virhe on korjattu IAS 8 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet, kirjanpidon arvioiden muutokset ja virheet -standardin vaatimusten mukaisesti oikaisemalla tilinpäätöstä seuraavasti:

  Konserni   Emoyhtiö
(1000 e) Raportoitu Oikaisu Oikaistu   Raportoitu Oikaisu Oikaistu
1.1.2014              
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 69 115 -7 704 61 411   53 952 -7 704 46 248
Siirtovelat ja saadut ennakot 307 616 -62 114 245 502   293 824 -62 114 231 710
Kertyneet voittovarat 82 590 54 411 137 001   76 223 54 411 130 634
               
Oma pääoma yhteensä              
- Emoyhtiön omistajille kuuluva 842 972 54 411 897 383   836 015 54 411 890 426
- Määräysvallattomien omistajien osuus 5 594 0 5 594        
               
Vuosi 2014              
Vaikutus taseeseen 31.12.2014              
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 148 875 -9 739 139 136   125 907 -9 739 116 168
Siirtovelat ja saadut ennakot 351 923 -62 712 289 211   335 333 -62 712 272 621
Kertyneet voittovarat*) 115 736 52 973 168 708   101 731 52 973 154 704
               
Oma pääoma yhteensä              
- Emoyhtiön omistajille kuuluva 950 613 52 973 1 003 586   936 471 52 973 989 443
- Määräysvallattomien omistajien osuus 5 399 0 5 399        
               
Vaikutus tulokseen 1.1.–31.12.2014              
Palkkiotuotot- ja kulut, netto 138 487 -1 438 137 049   137 457 -1 438 136 019
Tilikauden voitto 101 321 -1 438 99 883   93 878 -1 438 92 440
*) Valtion erityisrahastoyhtiöstä annetun lain 4§:n perusteella voittovarat siirretään yhtiökokouksen päätöksen perusteella vapaan oman pääoman rahastoihin. Oikaisu koskee vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan tulosta, jolloin tämän oikaisun siirrosta vientitakuu- ja erityis- takaustoiminnan rahastoon tehdään päätös tilikauden 2015 tulosta koskevan yhtiökokouksen päätöksen yhteydessä.
×

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri