Esikatsele PDF
Siirry latauskeskukseen Tulosta
Tase
           
    Konserni Emoyhtiö
(1 000 e) Liite 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014
VARAT          
Saamiset luottolaitoksilta E1        
- Vaadittaessa maksettavat   543 105 634 614 508 667 549 942
- Muut kuin vaadittaessa maksettavat   31 975 56 304 7 873 20 252
    575 080 690 918 516 540 570 194
Saamiset asiakkailta E2        
- Luotot   5 347 182 4 592 991 2 772 264 2 192 725
- Takaussaamiset   34 282 38 740 34 282 38 740
- Saamiset vienti- ja erityistakaustoiminnasta   12 164 11 238 12 164 11 238
    5 393 628 4 642 969 2 818 709 2 242 703
Sijoitukset E3        
Saamistodistukset   2 014 386 934 721 2 014 386 934 721
Sijoitukset samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä   0 0 68 815 159 815
Sijoitukset osakkuusyrityksissä   19 860 63 570 0 349
Muut osakkeet ja osuudet   24 409 67 134 14 520 14 520
    2 058 655 1 065 425 2 097 721 1 109 404
Johdannaissopimukset E11 115 791 51 434 114 543 51 434
Aineettomat hyödykkeet E4 4 447 3 427 4 432 3 378
Aineelliset hyödykkeet E5        
Kiinteistöt   164 171 164 171
Muut aineelliset hyödykkeet   1 425 1 171 1 425 1 171
    1 589 1 342 1 589 1 342
Muut varat E6        
Luottotappiosaamiset valtiolta   13 316 19 713 13 316 19 713
Muut   4 790 4 345 1 914 7 783
    18 106 24 059 15 230 27 496
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot E7 148 625 139 136 134 107 116 168
Verosaamiset E8 0 190    
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät E22 102 183   81 000  
VARAT YHTEENSÄ   8 418 104 6 618 900 5 783 872 4 122 120
           
    Konserni Emoyhtiö
(1 000 e) Liite 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014
VELAT          
Velat luottolaitoksille E9 0 0 0 0
Velat muille yhteisöille E9        
Käypään arvoon tuloksen kautta kirjattavat   39 456 35 769 0 0
Muut rahoitusvelat   2 615 590 2 419 517 67 985 0
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat E10        
Käypään arvoon tuloksen kautta kirjattavat   3 957 734 2 564 141 3 957 734 2 564 141
Johdannaissopimukset E11 144 228 106 232 144 228 103 794
Varaukset E13 52 168 55 276 52 168 55 276
Muut velat E12 51 782 50 769 51 537 50 705
Siirtovelat ja saadut ennakot E15 345 117 289 211 336 730 272 621
Verovelat E8 2 864 2 862    
Pääomalainat E16 57 500 86 139 57 500 86 139
Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyvät velat E22 30 589 - 30 589 -
Velat yhteensä   7 297 028 5 609 914 4 698 472 3 132 676
OMA PÄÄOMA E21        
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma          
Osakepääoma   196 605 196 605 196 605 196 605
Ylikurssirahasto   51 036 51 036 51 036 51 036
Käyvän arvon rahasto   -2 202 -99 -2 304 -236
Vapaat rahastot          
Kotimaan toiminnan rahasto   135 879 135 089 135 879 135 089
Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahasto   536 064 435 628 536 064 435 628
Muut   16 570 16 619 16 570 16 619
Kertyneet voittovarat   182 896 168 709 151 550 154 704
    871 410 756 044 840 063 742 039
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   1 116 849 1 003 586 1 085 400 989 444
Määräysvallattomien omistajien osuus pääomasta   4 227 5 399    
Oma pääoma yhteensä   1 121 075 1 008 986 1 085 400 989 444
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ   8 418 104 6 618 900 5 783 872 4 122 120
×

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri