Esikatsele PDF
Siirry latauskeskukseen Tulosta

Yritysvastuun raportointi

Finnvera on siirtynyt noudattamaan Global Reporting Initiativen (GRI) G4-ohjeistoa. Raportin tiedot kattavat Finnvera Oyj:n oman toiminnan taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöön kohdistuvat vaikutukset tilikaudelta 1.1.–31.12.2015. Raportin tiedoissa, laajuudessa tai laskentarajoissa verrattuna edellisvuosiin ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Finnvera raportoi vastuullisuudesta vuosittain, ja edellinen raportti ilmestyi maaliskuussa 2015.

Olennaiset näkökohdat ja niihin liittyvät indikaattorit

Näkökohta G4-indikaattorit
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus  
Taloudelliset tulokset G4-EC1, G4-EC4
Välilliset taloudelliset vaikutukset G4-EC8
Vastuullinen rahoittaminen  
Taloudelliset tulokset G4-EC2
Lahjonta ja korruptionvastaisuus G4-SO4
Poliittinen vaikuttaminen G4-S07
Määräystenmukaisuus G4-S08
Investoinnit G4-HR1
Tuotesalkku G4-FS6, G4-FS8
Oman toiminnan vaikutukset  
Energia G4-EN3, G4-EN6
Päästöt G4-EN16
Työllistäminen G4-LA1
Koulutus G4-LA9, G4.LA10, G4-LA11
Sidosryhmät  
Tuote- ja palvelutiedot G4-PR5
GRI G4-sisältöindeksi
Tunnus GRI:n sisältö Raportointi Huomiot
Yleinen sisältö
  Strategia ja analyysi    
G4-1 Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus
Yritysvastuu Finnverassa
 
G4-2 Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet Yritysvastuu Finnverassa  
  Organisaation taustakuvaus    
G4-3 Raportoivan organisaation nimi Finnvera lyhyesti  
G4-4 Tärkeimmät tavaramerkit sekä tuotteet ja palvelut Finnvera lyhyesti
Rahoituspalvelut
 
G4-5 Organisaation pääkonttorin sijainti Yhteystiedot  
G4-6 Toimintamaiden lukumäärä ja maat, joissa organisaatio toimii tai jotka ovat merkittäviä raportissa kuvattujen olennaisten yritysvastuun näkökohtien osalta Palveluverkko  
G4-7 Organisaation omistusrakenne ja yhtiömuoto Hallinnointi  
G4-8 Markkina-alueet Rooli ja toiminnan merkitys
Asiakkaat
 
G4-9 Raportoivan organisaation koko Avainluvut  
G4-10 Henkilöstön määrä työsuhteen ja työsopimuksen mukaan, alueellisesti ja sukupuolen mukaan jaoteltuna Hallituksen toimintakertomus
Henkilöstö ja ympäristö
 
G4-11 Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö Yritysvastuun raportointi  
G4-12 Organisaation toimitusketju Henkilöstö ja ympäristö  
G4-13 Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa, omistusrakenteessa tai toimitusketjussa raportointijaksolla Strategia Finnvera uudisti liiketoimintamallinsa ja organisaationsa vauhdittaakseen strategiansa tehokasta toimeenpanoa.
G4-14 Varovaisuuden periaatteen soveltaminen Vastuullinen rahoittaminen  
G4-15 Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden periaatteet tai aloitteet Vastuullinen rahoittaminen  
G4-16 Jäsenyydet järjestöissä, yhdistyksissä ja edunvalvontaorganisaatioissa Aktiivinen sidosryhmädialogi  
  Tunnistetut olennaiset näkökohdat ja laskentarajat    
G4-17 Konsernin laskentaraja Yritysvastuun raportointi  
G4-18 Raportin sisällönmäärittely Aktiivinen sidosryhmädialogi  
G4-19 Olennaiset näkökohdat Aktiivinen sidosryhmädialogi
Yritysvastuun raportointi
 
G4-20 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentajarat organisaation sisällä Yritysvastuun raportointi  
G4-21 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentajarat organisaation ulkopuolella Yritysvastuun raporointi  
G4-22 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa Yritysvastuun raportointi  
G4-23 Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja näkökohtien laskentarajoissa Yritysvastuun raportointi  
  Sidosryhmävuorovaikutus    
G4-24 Luettelo organisaation sidosryhmistä Aktiivinen sidosryhmädialogi  
G4-25 Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet Aktiivinen sidosryhmädialogi  
G4-26 Sidosryhmätoiminnan periaatteet Aktiivinen sidosryhmädialogi  
G4-27 Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet Aktiivinen sidosryhmädialogi
Henkilöstö ja ympäristö
 
  Raportin kuvaus    
G4-28 Raportointijakso Yritysvastuun raportointi  
G4-29 Edellisen raportin päiväys Yritysvastuun raportointi  
G4-30 Raportin julkaisutiheys Yritysvastuun raportointi  
G4-31 Yhteystiedot, josta voi tilata raportin ja kysyä siihen liittyviä lisätietoja Yhteystiedot  
G4-32 GRI-sisältövertailu Yritysvastuun raportointi  
G4-33 Lähestymistapa ulkoiseen varmennukseen Yritysvastuun raportointi Vuoden 2015 raportti ei ole varmennettu ulkopuolisen toimijan taholta.
  Hallinto    
  Hallintorakenne ja kokoonpano    
G4-34 Hallintorakenne ja valiokunnat Hallinnointi  
G4-38 Hallituksen kokoonpano Yritysvastuun raportointi Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia.
G4-39 Hallituksen puheenjohtajan asema Hallitus Hallituksen puheenjohtaja on riippumaton toimivasta johdosta.
G4-40 Hallituksen valinta Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä  
G4-41 Eturistiriitojen välttäminen Hallinnointi  
  Palkitseminen ja kannusteet    
G4-51 Hallituksen ylimmän johdon palkitseminen Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä  
  Liiketoiminnan eettisyys    
G4-56 Arvot ja liiketoimintaperiaatteet Henkilöstö ja ympäristö
Yritysvastuu Finnverassa
 
       
Erityinen perussisältö    
  Johtamistavan kuvaus    
DMA Yleinen johtamistavan kuvaus Yritysvastuu Finnverassa
Henkilöstö ja ympäristö
 
  Taloudellinen vastuu    
  Taloudelliset tulokset
G4-EC1 Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen Yhteiskunnallinen vaikuttavuus  
G4-EC2 Ilmastonmuutoksen taloudelliset vaikutukset ja riskit sekä mahdollisuudet Vastuullinen rahoittaminen  
G4-EC4 Valtiolta saadut avustukset Tilinpäätös  
  Välilliset taloudelliset vaikutukset    
G4-EC8 Merkittävät epäsuorat taloudelliset vaikutukset ja niiden laajuus Yhteiskunnallinen vaikuttavuus  
Oma indikaattori Luodut työpaikat, kasvu, kansainvälisyys, vienti Yhteiskunnallinen vaikuttavuus  
  Ympäristövastuu    
  Energia    
G4-EN3 Organisaation oma energiankulutus Henkilöstö ja ympäristö  
G4-EN6 Energiankulutuksen vähentäminen Henkilöstö ja ympäristö  
  Päästöt    
G4-EN16 Epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 2) Henkilöstö ja ympäristö Finnveran on tarkoitus aloittaa päästöjen mittaaminen vuoden 2016 jälkeen, kun Finnvera muuttaa yhteisiin toimitiloihin Finpron ja Tekesin kanssa.
  Sosiaalinen vastuu    
  Henkilöstö ja työolosuhteet    
  Työllistäminen    
G4-LA1 Uuden palkatun henkilöstön kokonaismäärä- ja osuus sekä henkilöstön vaihtuvuus jaoteltuna ikäryhmittäin, sukupuolen mukaan ja alueittain Henkilöstö ja ympäristö  
  Koulutus    
G4-LA9 Keskimääräiset koulutustunnit vuodessa henkilöä kohden jaoteltuna sukupuolen mukaan ja henkilöstöryhmittäin Henkilöstö ja ympäristö  
G4-LA10 Osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvät ohjelmat, jotka tukevat henkilöstön jatkuvaa työllisyyttä ja antavat tukea työsuhteen päättymistilanteessa Henkilöstö ja ympäristö  
G4-LA11 Säännöllisten suoritusarviointien ja kehityskeskustelujen piirissä olevan henkilöstön osuus jaoteltuna sukupuolen mukaan ja henkilöstöryhmittäin Henkilöstö ja ympäristö Koko henkilöstö on kehityskeskustelujen ja suoritusarviointien piirissä.
  Ihmisoikeudet    
  Investoinnit    
G4-HR1 Lukumäärä ja prosenttiosuus merkittävistä investointisopimuksista, jotka sisältävät ihmisoikeuksiin liittyviä ehtoja tai joiden yhteydessä on tehty ihmisoikeusarviointi Vastuullinen rahoittaminen  
  Yhteiskunta    
  Lahjonta ja korruption vastaisuus    
G4-SO4 Korruption vastaisiin politiikkoihin ja menettelytapoihin liittyvä kommunikointi ja koulutus Vastuullinen rahoittaminen  
  Poliittinen vaikuttaminen    
G4-SO7 Kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomiseen, kartelleihin ja määräävään markkina-aseman väärinkäyttöön liittyvien oikeustoimien lukumäärä ja päätökset Vastuullinen rahoittaminen  
  Määräystenmukaisuus    
G4-SO8 Merkittävät lakien ja säännösten rikkomuksiin liittyvät sakot ja muut sanktiot Vastuullinen rahoittaminen
Yritysvastuun raportointi
 
  Tuotevastuu    
  Tuote- ja palvelutiedot    
G4-PR5 Asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset Aktiivinen sidosryhmädialogi  
  Tuotesalkku    
G4-FS6 Tuotesalkun jakauma alueen, kooon ja toimialan mukaan Vastuullinen rahoittaminen
Liiketoiminta
 
G4-FS8 Erityistä ympäristöhyötyä tuottavien tuotteiden ja palveluiden kokonaisarvo jaoteltuna käyttötarkoituksen ja liiketoiminnan mukaan Vastuullinen rahoittaminen  
×

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri