Esikatsele PDF
Siirry latauskeskukseen Tulosta

Aktiivinen sidosryhmädialogi

Finnveran sidosryhmäverkosto on laaja ja kehittyy jatkuvasti. Finnvera seuraa aktiivisesti muiden maiden vastaavia organisaatioita ja kehittää rahoituspalveluitaan suomalaisyritysten muuttuvien tarpeiden mukaan.

Tärkeimmiksi sidosryhmikseen Finnvera on tunnistanut asiakkaat, kotimaiset ja kansainväliset järjestöt, henkilöstön, pankit, omistajat ja yhteistyökumppanit, joihin lukeutuvat myös Team Finlandin toimijat.

Sidosryhmävuorovaikutus vuonna 2015

Asiakkaat

Finnveralle tärkeintä on asiakkaiden tarpeen ymmärtäminen ja tarvittaessa rahoituksen keinovalikoiman laajentaminen. Keskustelu asiakkaiden suuntaan on avointa ja monipuolista esimerkiksi verkkosivujen, sosiaalisen median, uutiskirjeen ja sidosryhmälehden kautta.

Finnveran neuvottelukunnan tarkoituksena on toimia asiakkaiden ja yhtiön välisenä vuorovaikutuskanavana. Se edustaa niin yhtiökooltaan, toimialaltaan kuin maantieteelliseltä kattavuudeltaan yhtiön asiakaskuntaa ja keskeisimpiä sidosryhmiä. Myös viennin rahoituksella on neuvottelukunta samaa tarkoitusta varten.

Vuonna 2015 järjestetyn asiakas- ja sidosryhmäkyselyn mukaan Finnveran kokonaisarvosana yhteistyösuhteen hoitamisesta asteikolla yhdestä viiteen oli pk-rahoituksen sidosryhmien keskuudessa 3,7 ja viennin rahoituksen sidosryhmien osalta 3,9.

Tärkeimmät teemat ja kehityskohteet 2015:

 • Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen rahoittaminen
 • Kansainvälinen kilpailukyky sekä viennin rahoituksen kilpailukyky
 • Kasvaneet riskinottomahdollisuudet
 • Pk-rahoituksen uusi palvelutuotantoyksikkö.

Kansainväliset järjestöt

Vuoropuhelu kansainvälisten järjestöjen kanssa tarjoaa mahdollisuuden verkostoitua, jakaa asiantuntemusta sekä tuoda Suomen näkemyksiä päätöksentekoon. Finnvera osallistuu työ- ja elinkeinoministeriön kautta oman toimialansa kansainväliseen yhteistyöhön muun muassa OECD:ssa ja EU:ssa, valtiollisten velkojien yhteisessä Pariisin klubissa, eurooppalaisten pk-rahoituslaitosten NEFI-verkostossa, Montreal Groupissa sekä vientitakuulaitosten kansainvälisessä yhteistyöjärjestössä Bernin unionissa.

Tärkeimmät teemat ja kehityskohteet 2015:

Henkilöstö

Hyvinvoiva henkilöstö on Finnveralle voimavara ja menestyksen tae. Finnveran yksi strategisista päämääristä on hyvän asiakaskokemuksen varmistaminen, mikä voidaan saavuttaa ainoastaan sitoutuneen henkilöstön avulla. Vuonna 2015 Finnvera järjesti henkilöstötyytyväisyyskyselyn, jonka kokonaistulos oli edellisvuoden tapaan hyvä ja jonka tuloksia hyödynnetään toimintojen kehittämisessä.

Tärkeimmät teemat ja kehityskohteet 2015:

 • Tarvittavien avainosaamisten määrittäminen
 • Toimintojen keskittäminen ja organisaation uudistaminen
 • Team Finland -yhteistyön syventäminen.

Pankit

Pankit ovat tärkeä kumppani Finnveralle, sillä useimmiten rahoitusratkaisuja tarjotaan asiakkaille yhteistyössä pankin kanssa. Finnveralla ja pankeilla on yhteinen tavoite: saada asiakasyritykset menestymään.

Tärkeimmät teemat ja kehityskohteet 2015:

 • Alkutakaus
 • Vientikaupan rahoitus -ohjelma.

Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppanien avulla on mahdollista tarjota asiakkaille kokonaisvaltaista palvelua moneen eri tarpeeseen. Esimerkiksi Team Finlandin kautta kasvua tai kansainvälistymistä tavoitteleva yritys saa kaiken tarvitsemansa julkisen palvelun niin rahoituksen, tukien kuin neuvonannon osalta.

Tärkeimmät teemat ja kehityskohteet 2015:

 • Team Finland -palvelumalli
 • Yhteiset tapahtumat.

Omistaja

Finnvera on valtio-omisteinen rahoittaja, jota ohjaa työ- ja elinkeinoministeriö. Lisäksi yhteistyötä tehdään tiiviisti ulko- ja valtiovarainministeriön kanssa. Omistajan näkökulmasta Finnveran tärkein tehtävä on vahvistaa suomalaisyritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla lainoja, takauksia, pääomasijoituksia ja vientitakuita. Sen lisäksi Finnveralta odotetaan itsekannattavuutta ja hallittua riskinottoa.

Tärkeimmät teemat ja kehityskohteet 2015:

 • Uudet tehtävät ja mandaatit.

Järjestöt

Kotimaassa järjestöt edistävät Finnveran tunnettuutta, asiakashankintaa ja rahoituksen kysyntää. Näitä ovat muun muassa Suomen Yrittäjät, Perheyritysten liitto ja EK. Järjestöjen kautta Finnvera saa myös tietoa eri asiakasryhmien tilanteesta, ja vuoropuhelua käydään jatkuvasti yritysten rahoitusmahdollisuuksien parantamiseksi.

Tärkeimmät teemat ja kehityskohteet 2015:

 • Yritysten jatkamismahdollisuudet omistajanvaihdosten kautta
 • Riskinottokyky
 • Pk-yritysten rahoitusmahdollisuudet.

Yritysvastuuteemojen määrittely

Päivittäisen sidosryhmädialogin lisäksi Finnvera teetti loppusyksystä 2015 olennaisuusanalyysin tärkeimmistä yritysvastuun näkökohdista. Analyysiin haastateltiin kaikki Finnveran tärkeimmät sidosryhmät. Haastattelujen pohjalta Finnveran johtoryhmä vahvisti ja priorisoi yhtiön yritysvastuunäkökohdat.

Analyysin pohjalta tunnistettiin neljä kattoteemaa: yhteiskunnallinen vaikuttavuus, oman toiminnan vaikutukset, vastuullinen rahoittaminen ja sidosryhmäyhteistyö. Eri yritysvastuunäkökohtien merkitys sidosryhmien sekä liiketoiminnan näkökulmasta on havainnollistettu oheisessa matriisissa.

Finnveran vastuullisuuden olennaisuusmatriisi

Finnveran vastuullisuuden olennaisuusmatriisi
×

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri