Esikatsele PDF
Siirry latauskeskukseen Tulosta

Strategia

Finnveraa koskeva lainsäädäntö määrittelee tehtävät, joilla yhtiö vaikuttaa yritystoiminnan ja työllisyyden kehittymiseen Suomessa. Työ- ja elinkeinoministeriö asettaa Finnveralle neljän vuoden jaksolle tavoitteet, jotka koskevat muun muassa yhtiön toiminnan suuntaamista, vaikuttavuutta, tehokkuutta ja vakavaraisuutta.

Rahoitustoiminta perustuu Finnveraa koskevaan lainsäädäntöön, asetuksiin, kansainvälisiin sopimuksiin ja EU-säädöksiin, valtioneuvoston luotto- ja takaustappiositoumukseen sekä yhtiön hallituksen vahvistamaan luotto- ja takuupolitiikkaan.

Finnveran strategian ytimessä ovat suomalaisten yritysten kasvun, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen rahoittaminen sekä aloittavien yritysten rahoitusmahdollisuuksien parantaminen. Finnvera on onnistunut, kun sen asiakkaat menestyvät.

Finnverassa toimitaan asiakassegmenteille määriteltyjen palvelutapojen ja ISO 9001 -sertifioidun toimintajärjestelmän mukaisesti. Toimintajärjestelmää ja sen vaikuttavuutta arvioidaan säännöllisesti sekä sisäisillä että ulkoisilla arvioinneilla. Näistä saatujen havaintojen perusteella toimintajärjestelmää kehitetään jatkuvasti. Myös mahdollisiin poikkeamiin puututaan.

Visio, arvot ja strategia lyhyesti

Tehtävä Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita ja edistää rahoituksen keinoin pk-yritysten toimintaa, yritysten vientiä ja kansainvälistymistä sekä valtion aluepoliittisten tavoitteiden toteutumista.
Visio Finnvera on kasvun, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen rahoittaja.
Asiakaslupaus Osaamisellamme ja aktiivisuudellamme autamme asiakkaitamme menestymään.
Arvot Luottamus, kumppanuus ja ratkaisuhakuisuus
Tavoitetila 2020 Kasvun, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen rahoittaja, joka osaamisella, palvelulla ja joukkuepelillä tuottaa asiakkaille viiteryhmän parhaan asiakaskokemuksen.

Strategia tähtää kohti parempaa asiakaskokemusta, vaikuttavuutta ja joukkuepeliä

Asiakaskokemus:

 • Tunnistamme markkinapuutteet oikein ja otamme huomioon erilaiset suhdannetilanteet.
 • Toimintamme parantaa Suomen kilpailukykyä sekä viennissä että yritysten toimintaympäristönä.
 • Toimintamme on selkeää, ratkaisuhakuista ja muutoksia ennakoivaa.
 • Asiakaspalvelumme on viiteryhmän parasta.

Vaikuttavuus:

 • Suomalaiset yritykset uudistuvat, kasvavat, kansainvälistyvät ja voittavat markkinoita.
 • Yritysrahoitus mahdollistaa ja edistää uuden yritystoiminnan ja uusien työpaikkojen syntymistä.
 • Yrityksille on tarjolla kansainvälisesti kilpailukykyinen vientikaupan rahoituksen keinovalikoima.
 • Vaikutukset kansantalouteen ja työllisyyteen ovat merkittäviä.

Joukkuepeli:

 • Olemme aktiivinen aloitteentekijä ja hyvä joukkuepelaaja osana Team Finland -kokonaisuutta.
 • Parannamme tuottavuutta ja asiakastyytyväisyyttä tehokkailla toimintatavoilla ja sähköistä asianhallintaa hyödyntämällä.
 • Varmistamme kansainvälisesti kilpailukykyisen osaamisen työyhteisön ja henkilöstön jatkuvalla kehittämisellä.

Finnveran strategiamatka

Finnveran visio on olla kasvun, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen rahoittaja. Etenemme tavoitteeseemme uudistamalla toimintatapojamme, kehittämällä tuotevalikoimaamme sekä vahvistamalla osaamistamme ja yhteistyötä muiden julkisten ja yksityisten rahoittajien kanssa. Olemme aktiivisia ja haluamme tarjota viiteryhmän parasta asiakaspalvelua.

strategia

Strategiatyö on jatkuvaa

Finnveran strategiaa päivitetään vuosittain. Prosessi käynnistyy alkuvuodesta, kun yhtiön hallitus tarkastelee edellisen vuoden tavoitteiden toteutumista ja keskustelee uusista tavoitteista. Työhön tarvittavat lähtötiedot saadaan omistajan asettamista tavoitteista, toimintaympäristöanalyyseistä, asiakaskyselyistä ja -odotuksista, henkilöstökyselyistä sekä kilpailijaseurannasta. Hallitus linjaa tulevaa strategiaa toukokuussa, minkä pohjalta yhtiön johtoryhmä laatii strategiaehdotuksensa hallitukselle. Hallitus vahvistaa strategian syyskuussa.

Tämän jälkeen liiketoiminta- ja tukiyksiköt valmistelevat omat vuositavoitteensa, joita täsmennetään syksyllä vuosisuunnittelun ja budjetoinnin yhteydessä ja jotka hyväksytään johtoryhmässä. Finnveran hallitus vahvistaa vuositavoitteet ja budjetin joulukuussa.

Näin strategiamme toteutui vuonna 2015

Finnveran asiakkaana on noin joka viides kaikista niistä suomalaisista yrityksistä, joilla on ulkoista rahoitusta. Vuonna 2015 Finnveran rahoituksen avulla 3 556 yritystä aloitti toimintansa, ja 2 126 kansainvälistymällä kasvua hakevaa yritystä sai osarahoitusta. Aloittavien ja kansainvälistyvien yritysten rahoituksessa Finnvera voi ottaa tavanomaista enemmän riskiä, sillä näistä mahdollisesti tulevista tappioista valtio korvaa muuhun rahoitukseen verrattuna suuremman osan. Suurempi riskinotto voi tarkoittaa esimerkiksi vähäisempiä vakuuksia tai suurempaa rahoitusosuutta.

Finnveran rahoituksella ei ole tarkoitus korvata pankkirahoitusta tai kilpailla pankkien kanssa. Jotta kotimainen kilpailu ei vääristyisi, Finnvera pyrkii toimintansa vakiinnuttaneiden kotimarkkinayritysten osalta välttämään pitkäaikaisia asiakkuuksia ja ohjaamaan yrityksiä pankkirahoituksen piiriin.

Suomalaisia investointitavaroita valmistavat vientiyritykset voittavat kauppoja kilpailijamaiden tavoin kokonaisratkaisuilla, joihin kuuluu ulkomaisen ostajan edellyttämä pitkäaikainen rahoitus. Finnvera turvasi näiden vientiyritysten kilpailukykyä muiden maiden tavoin tarjoamalla paitsi vientitakuita, myös rahoittamalla pankkien ulkomaisille ostajille myöntämiä vientiluottoja.

Finnvera on parin viime vuoden aikana tehnyt tähänastisen historiansa suurimmat organisaatiouudistukset. Edellisenä vuonna toteutettiin jo uusi aluejako, ja katsauskaudella jatkettiin alueuudistukseen liittyvän palvelutuotannon kehittämistä. Palvelukeskus liitettiin vuoden 2016 alussa uuteen palvelutuotantoyksikköön, johon siirretään sellaisia pk-yritysten asiointiin ja rahoituspäätöksiin liittyviä toimintoja, joiden tuottaminen keskitetysti on järkevää. Näillä toimenpiteillä haluttiin varmistaa entistä kohdennetumpi ja nopeampi asiakaspalvelu.

Pk-rahoituksen ja viennin rahoituksen vastuualueita selkiytettiin entisestään. Suuryritykset-yksikössä hoidetaan suuryritysten ja yli 300 miljoonan euron liikevaihdon omaavien yritysten hankkeita. Muiden yritysten hankkeet hoidetaan pk-yritykset-yksikössä. Lokakuun alusta lähtien suuryritykset-yksikköä on johtanut liiketoimintajohtaja Jussi Haarasilta ja pk-yritykset-yksikköä liiketoimintajohtaja Katja Keitaanniemi vuoden 2014 syyskuusta alkaen.  

Pienehköt rahoituspäätökset tehdään alueilla, mutta keskitetty luottopäätösyksikkö tekee suurempia rahoituksia koskevat päätökset. Yksikkö aloitti toimintansa lokakuun alussa, ja sitä johtaa varatoimitusjohtaja Topi Vesteri. Muutoksen tavoitteena on varmistaa yhtenäinen luottopäätöstyöskentely koko maassa ja samalla entisestään nopeuttaa päätöksentekoa. Kaikkein suurimmat vastuut käsitellään edelleen rahoitusjohtoryhmässä ja yhtiön hallituksessa.

Katse vuoteen 2016

Katsauskaudella Finnvera suuntasi strategiansa mukaisesti rahoitustaan entistä enemmän aloittavien, kasvuun ja kansainvälistymiseen tähtäävien sekä erilaisissa muutostilanteissa olevien yritysten tarpeisiin. Painopisteet pysyvät ennallaan ja samalla pyritään siihen, että vakiintuneet kotimarkkinayritykset saisivat tarvitsemansa rahoituksen kaupallisilta markkinoilta. Tärkeä osa strategian toteuttamista on viennin rahoituksen kilpailukyvyn ylläpitäminen.

Finnvera on mukana turvaamassa yritysten rahoituksen saatavuutta. Hallitusohjelmassa ja kärkihankkeissa Finnveralle osoitettuja uusia työkaluja ovat omistusjärjestelyjen rahoitusohjelma, pk-yrityksille suunnatun välirahoituksen käyttöön ottaminen sekä Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR) hyödyntäminen. Viennin rahoituksen kilpailukykyistä järjestelmää ylläpidetään muun muassa omaan varainhankintaan perustuvalla vientiluottojen rahoituksella, kaupan rahoitustuotteiden kehittämisellä sekä vientitakuu- ja luottovaltuuksien nostolla.

Finnvera toimii Team Finland -palveluiden aktiivisena toteuttaja ja kehittäjänä. Vuonna 2016 vakiinnutetaan kotimaan toimijoiden palvelumalli: alueverkosto aktivoi ja ohjaa potentiaalisia kasvuyrityksiä palvelun piiriin ja valtakunnallinen Team Finland -tiimi analysoi yritysten tarpeet ja tarjoaa yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen yhdenmukaisen palvelukokonaisuuden koko maassa. Team Finland -toimijoiden asiakastiedonvaihtoa parannetaan ja palvelua kohdennetaan tunnistettuihin asiakasryhmiin. Pääkaupunkiseudun Team Finland toimijat Finnvera, Finpro ja Tekes muuttavat vuoden 2016 syksyllä Ruoholahteen yhteisiin toimitiloihin, jonne myös Teollisuussijoitus muuttaa vuoden 2017 alussa.

×

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri